Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Print

Rejestr średnich źródeł spalania paliw (MCP) dotyczy źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, w tym ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm., zwanej dalej ustawą Poś).

W dniu 27 listopada 2017 r. weszła w życia ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 1999, zwana dalej ustawą o zmianie Poś), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015, str. 22). Jednym z nowych wymagań wprowadzonych niniejszą ustawą jest obowiązek utworzenia i prowadzenia Rejestru średnich źródeł spalania paliw. Realizację tego zadania powierzono Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami działającemu w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (KOBiZE). Zgodnie z przepisami ww. ustawy Rejestr średnich źródeł spalania paliw zostanie udostępniony z dniem 1 stycznia 2019 r.

Rejestr zasilany jest informacjami przekazywanymi przez organy ochrony środowiska odpowiedzialne za:

 • przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Poś,
 • wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy Poś.

Zakres przekazywanych informacji został określony odpowiednio w art. 152a ust. 1 pkt 2 oraz w art. 188a ustawy Poś i obejmuje:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. sektor, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 4. numer REGON prowadzącego instalację;
 5. nominalną moc cieplną źródła spalania paliw wyrażona w MW;
 6. rodzaj źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Poś są zróżnicowane standardy emisyjne;
 7. rodzaj i przewidywany udział procentowy wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Poś są zróżnicowane standardy emisyjne;
 8. obowiązujące dane źródło spalania paliw standardy emisyjne;
 9. datę oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 10. przewidywany czas użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywane średnie obciążenie podczas użytkowania wyrażone w procentach;
 11. informacje wynikające z oświadczenia o nieprzekraczaniu czasu użytkowania w przypadku źródła spalania paliw, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
  • z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
  • z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku.

Zakres informacji publikowanych w rejestrze od dnia 1 stycznia 2019 r. został określony w art. 236e ustawy Poś i pokrywa się z zakresem określonym wyżej.

Zgodnie z art. 152a ust.1 oraz art. 188a ustawy Poś informacje mają być przekazywane do KOBiZE przez organy właściwe w różnych terminach, w zależności od daty wydania pozwolenia albo przyjętego zgłoszenia, i tak odpowiednio:

 1. informacje dotyczące źródeł spalania paliw, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie Poś (tj. przed dniem 27 listopada 2017 r.) zostało wydane pozwolenia albo przyjęte zgłoszenie, organ przekazuje do KOBiZE w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 27 listopada 2019 r.,
 2. informacje dotyczące źródeł spalania paliw, dla których po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie Poś zostało wydane pozwolenia albo przyjęte zgłoszenie, organ jest zobowiązany przekazać do KOBiZE w terminie 30 dni od dnia:
  • doręczenie zgłoszenia,
  • w którym ostateczna stała się decyzja o wydaniu albo zmianie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego.

Przedłożone przez prowadzącego instalacje zmiany w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, organ przekazuje do KOBiZE niezwłocznie (zgodnie z art. 152a ust. 3).  

Wymienione wyżej informacje KOBiZE zamieszcza w Rejestrze średnich źródeł spalania paliw w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem:

 1. informacji dotyczących źródeł spalania paliw, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie Poś (tj. przed dniem 27 listopada 2017 r.) zostało wydane pozwolenia albo przyjęte zgłoszenie i które zostały przekazane do KOBiZE w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 27 listopada 2019 r.) – które KOBiZE zamieszcza w rejestrze w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. do dnia 27 listopada 2020 r.);
 2. informacji dotyczących źródeł spalania paliw, dla których po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie Poś zostało wydane pozwolenia albo przyjęte zgłoszenie i które zostały przekazane do KOBiZE do dnia 1 styczna 2019 r. – które KOBiZE zamieszcza w rejestrze do dnia 15 stycznia 2019 r.

W celu usprawnienia przekazywania przez organy ochrony środowiska danych do Rejestru średnich źródeł spalania paliw, jak również z uwagi na potrzebę zapewnienia jednolitej formy przekazywanych informacji, KOBiZE przygotował formularz wprowadzania danych w postaci pliku Excel. Został on zamieszczony w zakładce „Formularz dla organów ochrony środowiska.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY