Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Print

Rejestr Unii jest elektroniczną bazą danych, prowadzoną w celu zapewnienia należytego monitorowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym: wydawania i rozliczania uprawnień do emisji oraz rejestrowania stanu posiadania na rachunkach. W 2012 roku Rejestr Unii zastąpił krajowe rejestry uprawnień do emisji poszczególnych państw członkowskich. Administratorem polskiej części Rejestru Unii jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), działający w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Handel uprawnieniami do emisji jest podstawowym instrumentem zastosowanym w celu ograniczenia ilości wprowadzanych do atmosfery gazów cieplarnianych, a jego założenia zostały zawarte w dyrektywie nr 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. UE z 2003 r., L 275, z późn. zm.).

 

Bezpieczeństwo

Administrator Rejestru przypomina, że użytkownicy systemu są zobowiązani do zabezpieczenia nazwy użytkownika i hasła służących do uzyskania dostępu do Rejestru i nie udostępniania poufnych danych osobom niepowołanym. Próby nieautoryzowanego dostępu do systemu są zabronione i traktowane będą jako naruszenie obowiązujących norm prawnych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU

Tagi: Rejestr Uprawnień Rejestr Unii

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY