Jesteś tutaj:

Formularz planu poboru próbek

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania”, kategorii „Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji”, podkategorii „Formularze do pobrania dla instalacji”,  jest dostępny elektroniczny formularz planu poboru próbek, o którym mowa w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223; dalej: ustawa). Zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt. 4 ustawy, plan poboru próbek sporządzony przy użyciu tego formularza należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji, składanego do właściwego organu.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU