Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Opłata za przyznane uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2008-2012

KASHUE przypomina, iż zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. prowadzący instalacje zobowiązani są do uiszczenia drugiej raty opłaty związanej z przyznanymi uprawnieniami do emisji na pierwszy rok okresu rozliczeniowego. Powyższą opłatę należy wnieść w terminie do dnia 28 czerwca 2009 r. na rachunek NFOŚiGW, gdzie gromadzone są...

więcej »

Dane operatorów, którzy naruszyli obowiązek umorzenia uprawnień za rok 2008

Zgodnie z artykułem 16 ust.2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji publikuje dane operatorów, którzy naruszyli wymóg...

więcej »

Zmiany w Regulaminie utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje o aktualizacji Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji. Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji znajduje się na stronie www.kashue.pl w zakładce Rejestr...

więcej »

Umorzenie w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji CO2

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że  zgodnie z art.12(3) Dyrektywy 2003/87/WE w dniu 30 kwietnia 2009 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji za rok 2008. Operację umorzenia uprawnień powinien wykonać prowadzący instalację zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia...

więcej »

Opłata za pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Uprawnień

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że w związku z wydaniem w dniu 2 kwietnia 2009 r. uprawnień do emisji na rachunki instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, zaktualizował się obowiązek wniesienia przez prowadzącego instalację opłaty w wysokości 450 zł za pierwszy wpis do Krajowego...

więcej »

Uprawnienia do emisji CO2

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że w dniu 02.04.2009 r. zostały wydane uprawnienia do emisji CO2 na lata 2008 i 2009 na rachunki instalacji objętych Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji, w liczbie odpowiadającej wartościom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie...

więcej »

Informacja o przyjmowaniu przez Krajowego Administratora zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 w dniach 28 i 29 marca (sobota i niedziela)

Szanowni Państwo, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji ponownie przypomina, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację objętą Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami...

więcej »

Przypomnienie o terminie przysłania zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 za 2008 r.

Szanowni Państwo, Przypominamy, że zostało 12 dni roboczych do dnia 31 marca, tj. końcowego terminu przedstawienia Krajowemu Administratorowi  Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zweryfikowanego raportu rocznego emisji CO2 za 2008 rok z  instalacji objętych Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia...

więcej »

Przerwa techniczna w funkcjonowaniu rejestru

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06.02.2009 r. w godzinach 13:00 - 18:00 prowadzone będą planowane prace serwisowe, w związku z czym nastąpi przerwa w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Uprawnień. Za niedogodności wynikłe z tego tytułu serdecznie Państwa przepraszamy.W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 022 833 24 84.

więcej »

Informacja w sprawie stosowania współczynników utleniania w określaniu emisji CO2

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2007/589/WE  z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L229 z 31.08.2007 str.1) wskaźniki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 września...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY