Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Międzynarodowy Dziennik Transakcji odzyskał sprawność komunikacyjną

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że problem związany z brakiem komunikacji pomiędzy Krajowym Rejestrem a Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji  (ITL) został usunięty przez administratora ITL. Międzynarodowy Dziennik Transakcji odzyskał sprawność pozwalającą na komunikację z polskim Rejestrem. Z informacji posiadanych...

więcej »

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska

W dniu 26 sierpnia 2009 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2009 r., Nr 136, poz. 1120). Niniejsze rozporządzenie znajduje się w dziale Prawo.

więcej »

Problemy z komunikacją pomiędzy KRU a ITL

W związku z licznymi zapytaniami uczestników systemu, dotyczącymi problemów z komunikacją pomiędzy polskim Rejestrem a Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL), Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że zwrócił się do administratora ITL o jak najszybsze wyeliminowanie nieprawidłowości funkcjonalnych. Z informacji,...

więcej »

Wyjaśnienie do artykułu

Odnosząc się do informacji zawartych w artykule pt. „Za rok plan przydziału darmowych praw do CO2” opublikowanym w dniu 24 sierpnia 2009 r. w Gazecie Prawnej, pragniemy podkreślić, że plan przydziału darmowych uprawnień, o którym mowa w przedmiotowym artykule nie może być utożsamiany z dotychczas przygotowanymi przez KASHUE, na podstawie ustawy z dnia...

więcej »

Najnowsze opracowanie KASHUE

W grudniu 2008 r. osiągnięto porozumienie w sprawie przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej pakietu energetyczno-klimatycznego. Jednym z kluczowych elementów pakietu jest  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego...

więcej »

KASHUE informuje

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że na stronie Komisji Europejskiej został zamieszczony komunikat w sprawie listów do operatorów instalacji rozesłanych przez European Climate Registry. Komisja Europejska mając na uwadze, iż prowadzący instalacje otrzymali od firmy o nazwie European Climate Registry listy w sprawie...

więcej »

Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji

W związku z publikacją w czerwcu br. wspólnotowych aktów prawnych składających się na tzw. Pakiet energetyczno-klimatyczny, KASHUE opracował dokument mający na celu przybliżenie tematyki związanej z handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po roku 2012. Z uwagi na fakt zawiłości tematyki Pakietu energetyczno-klimatycznego jak i na przekrojowość...

więcej »

Ważna informacja dotycząca European Climate Registry.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji nie posiada wiedzy na temat European Climate Registry, w związku z czym zaleca daleko idącą ostrożność w podejmowaniu współpracy z tym podmiotem. W związku z docierającymi od Państwa informacjami na temat nadesłanych z Brukseli regularną pocztą...

więcej »

Komunikat dotyczący wydania dla nowych operatorów uprawnień z rezerwy krajowej na lata 2008-2012

Wydawanie uprawnień z krajowej rezerwy na rachunek instalacji, dla której takie uprawnienia zostały przyznane, odbywa się zgodnie z zapisami art. 48 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji...

więcej »

Opłata za przyznane uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2008-2012

KASHUE przypomina, iż zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. prowadzący instalacje zobowiązani są do uiszczenia drugiej raty opłaty związanej z przyznanymi uprawnieniami do emisji na pierwszy rok okresu rozliczeniowego. Powyższą opłatę należy wnieść w terminie do dnia 28 czerwca 2009 r. na rachunek NFOŚiGW, gdzie gromadzone są...

więcej »