Jesteś tutaj:

Krajowy Plan Inwestycyjny

Drukuj

Formularz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania” w kategorii „Krajowy Plan Inwestycyjny” zostały udostępnione w formacie Excel: formularz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym, formularz opinii biegłego rewidenta, formularz...

więcej »

Derogacje dla instalacji

Liczbę możliwych do przyznania bezpłatnych uprawnień do emisji na kolejne lata w okresie 2013 – 2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną określają następujące dokumenty: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji...

więcej »

Informacja ogólna

Sprzedaż uprawnień w drodze aukcji jest domyślną metodą dystrybucji uprawnień do emisji dla instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Jednakże państwa członkowskie, których systemy energii elektrycznej spełniają kryteria w zakresie konieczności modernizacji, zgodnie z artykułem 10c dyrektywy 2003/87/WE,...

więcej »

Zadania inwestycyjne KPI

Zadania inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) ogłoszonym w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 2016 r., są realizowane zgodnie ze wskaźnikami zgodności zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw środowiska. Podmioty...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY