Jesteś tutaj:

Prawo

Drukuj

Archiwum prawa UE

Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki (Dz. Urz. UE L 1 z dn. 5.01.2010 r. str. 10) Wersja polska Wersja angielska Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r....

więcej »

Archiwum prawa krajowego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych określa procentowy udział uprawnień do emisji, jakie w...

więcej »

Prawo europejskie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE. Dyrektywa ma skutecznie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowego celu Unii dotyczącego jakości powietrza,...

więcej »

Prawo polskie

Akty prawa polskiego z zakresu systemu handlu uprawnieniami do emisji i systemu zarządzania emisjami Tekst jednolity ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak nazwa wskazuje, zawiera, przepisy regulujące zagadnienia związane z handlem uprawnieniami do emisji wybranych gazów cieplarnianych,...

więcej »

Informacja ogólna

W katalogu "Prawo" zgromadzone zostały wszystkie akty prawa polskiego i unijnego, które regulują zagadnienia należące do obszaru działania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami lub ściśle z nimi powiązane. W celu ułatwienia korzystania z tego obszernego zbioru dokumentów przyjęto, że podstawową metodą dostępu do aktów normatywnych dotyczących...

więcej »

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY