Jesteś tutaj:

25 kwietnia br. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy jako beneficjent projektu LIFE Climate CAKE PL wziął udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2018, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Drukuj

Wydarzenie, którego organizatorem po raz jedenasty jest NFOŚiGW było niepowtarzalną okazją do zdobycia wiedzy na temat instrumentu finansowego Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim dawało możliwość zaprezentowania projektu LIFE Climate CAKE PL.

Projekt LIFE Climate CAKE PL został opracowany w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB i będzie realizowany do listopada 2020 r.

Podstawowym celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu tworzenia i wymiany informacji i wiedzy integrującego informacje z różnych obszarów kluczowych z punktu widzenia skutecznej realizacji polityki energetyczno-klimatycznej oraz wspomagającego tworzenie krótko i długookresowych przekrojowych analiz wpływu różnych rozwiązań w tym zakresie. Takie kompleksowe analizy posłużą do zwiększenia wiedzy zarówno administracji przy określaniu krajowych strategii, planów działań i innych dokumentów rządowych, jak również innych zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego.

,,Cele projektu wpisują się w unijną politykę przeciwdziałania zmianom klimatu, a także wspomagają wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego 2020 oraz ram polityki klimatycznej UE do 2030 roku, także w perspektywie strategii długookresowej do 2050 r. Projekt stanowi jednocześnie jeden z elementów całego pakietu działań w zakresie zwiększania potencjału wiedzy jakie są podejmowane przez IOŚ-PIB.” – powiedział dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB podczas prezentacji projektu.

W ramach projektu powstanie warsztat analityczny, składający się z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz współpracujących z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. Narzędzia modelowe będą budowane przez wysokiej klasy specjalistów, którzy w efekcie realizacji całego przedsięwzięcia stworzą kompleksowy i trwały zespół, zdolny do stałego wspierania grupy docelowej i interesariuszy projektu. Jednocześnie w KOBiZE tworzy się możliwość pracy i rozwoju dla ekspertów i naukowców posiadających wiedzę w zakresie budowy, obsługi i wykorzystania analitycznych modeli ekonomicznych i sektorowych.

Więcej informacji: www.climatecake.pl lub koordynator projektu: Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii Analiz i Aukcji, KOBIZE.  robert.jeszke@kobize.pl tel. +48 22 569 6570

 

Dzień Informacyjny LIFE 2018

Dzień Informacyjny LIFE 2018

Dzień Informacyjny LIFE 2018

Dzień Informacyjny LIFE 2018

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU