Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

 • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
 • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

 • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
 • pył zawieszony (całkowity - TSP, oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
 • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel)
  niemetanowe lotne związki organiczne;
 • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

Procedura wykonywania krajowej inwentaryzacji emisji obejmuje następujące zadania:

 • opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii
 • opracowanie zestawu danych o aktywnościach źródeł emisji
 • wykonanie obliczeń i sporządzenie tabel wyników dla poszczególnych kategorii oraz tabel zbiorczych w formacie określonym przez EKG ONZ/EMEP.

Opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii źródeł emisji zostało dokonane poprzez:

 • dobór współczynników emisji z krajowych źródeł danych;
 • dobór współczynników emisji ze źródeł EMEP/CORINAIR oraz innych publikowanych źródeł w przypadku braku danych krajowych.

Wielkość emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

2013

2014

2014/2013  [%]

 

Mg

 

SO2     

853 438,3

800 101,2

93,74

NOx

774 087,2

723 114,2

93,42

NH3

269 753,3

265 130,2

98,29

CO

2 868 332,6

2 703 708,9

94,26

NMLZO

615 159,7

606 281,7

98,56

TSP

402 514,9

383 141,3

95,18

PM10

246 232,5

232 493,8

94,48

PM2.5

143 332,5

134 912,7

94,22

Ołów (Pb)

514,0

517,3

100,63

Kadm (Cd)

13,6

13,9

101,77

Rtęć (Hg)

10,0

9,6

95,67

Arsen (As)

43,9

43,9

99,94

Chrom (Cr)

46,4

44,8

96,67

Miedź (Cu)

318,9

326,4

102,33

Nikiel (Ni)

146,2

138,8

94,96

Cynk (Zn)

1 374,2

1 366,5

99,44

 

kg 

 

PCB

752,7

685,2

91,04

HCB

13,0

13,6

104,26

WWA

155 280,0

143 388,1

92,34

 

g  I-TEQ 

 

Dioksyny i furany

243,1

240,7

98,98

Raporty

Raport „Krajowy Bilans Emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO ZA LATA  2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR. Raport  Podstawowy”. Wersja polska.

Bilans emisji zanieczyszczeń przekazany w 2016 r. do Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (LRTAP).

Raport „P o l a n d ’ s  Informative Inventory Report 2014”.

Raport zawiera dane za rok 2013 i 2014, opis metodyki stosowanej przy bilansowaniu emisji zanieczyszczeń oraz analizę głównych źródeł emisji (key categories) i trendy emisji od roku 1990 w wersji angielskiej. Raport przekazany w marcu 2016 do Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (LRTAP). 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY