Jesteś tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Krajowa inwentaryzacja obejmuje następujące gazy i grupy gazów cieplarnianych: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), grupę gazów HFC (fluorowęglowodory), grupę gazów PFC (perfluorowęglowodory), sześciofluorek siarki (SF6) oraz trójfluorek azotu (NF3), które są raportowane w pięciu kategoriach: 1. Energia, 2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów, 3. Rolnictwo, 4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF) oraz 5. Odpady.

Krajowa inwentaryzacja i towarzyszące jej tablice w układzie Common Reporting Format (CRF) przygotowywane są corocznie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w decyzji Konferencji Stron konwencji 24/CP.19: Revised of the UNFCCC Reporting Guidelines on Annual Inventories for Parties included In Annex I to the Convention (FCCC/CP/2013/10/Add.3). Współczynniki globalnego ocieplenia (Global Warming Potentials − GWP) zastosowane do przeliczenia emisji gazów innych niż dwutlenek węgla na ekwiwalent CO2 podano w załączniku III do decyzji 24/CP.19.

Metodyka stosowana do obliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych jest zgodna ze wskazówkami zawartymi w publikacji Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) pt. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IPCC, w celu uzyskania dokładniejszych danych o emisji zastosowano, tam gdzie to było możliwe, krajowe metody szacowania emisji. 


Wielkość emisji – dane podstawowe

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2015 r. wyniosła 384 498,27 kt ekwiwalentu CO2 (bez uwzględnienia sektora 4 Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo).

Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2015 został przedstawiony na wykresie poniżej.

Udział procentowy poszczególnych gazów w emisji całkowitej w roku 2015 został przedstawiony poniżej.

*- emisja NF3 jest objęta zakresem raportowania, jednak nie występuje na terenie Polski 

Emisje głównych gazów cieplarnianych w podziale na sektory, w jednostkach naturalnych (bez przeliczenia na ekwiwalent CO2) zostały przedstawione w tabeli poniżej.

2015

kt

CO2

CH4

N2O

Krajowa emisja

(bez uwzględnienia sektora 4)

311 118,96

1 818,06

63,55

Krajowa emisja netto

(z uwzględnieniem sektora 4)

281 122,76

1 819,33

67,22

1. Energia             

291 301,91

909,56

7,83

   A. Spalanie paliw

286 866,05

144,41

7,83

   B. Emisja lotna z paliw

4 435,86

765,16

0.00

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów

18 558,88

2,62

2,91

3. Rolnictwo

770,57

562,50

49,72

4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

-29 996,20

1.27

3,67

5. Odpady

487,60

343,38

3,08

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych wraz z metodyką ich szacowania przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym 2017 (NIR) oraz tabelach CRF wskazanych poniżej.   

Raporty

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY