Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Sprzedaż uprawnień w drodze aukcji jest domyślną metodą dystrybucji uprawnień do emisji dla instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Jednakże państwa członkowskie, których systemy energii elektrycznej spełniają kryteria w zakresie konieczności modernizacji, zgodnie z artykułem 10c. dyrektywy 2003/87/WE, mogą przejściowo przydzielać bezpłatne uprawnienia do emisji instalacjom wytwarzającym energię elektryczną odstępując tym samym od sprzedaży tych uprawnień w drodze aukcji. Warunkiem przyznania bezpłatnych uprawnień do emisji instalacjom jest wykazanie poniesienia nakładów na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) w zakresie modernizacji i doposażenia infrastruktury, stosowania czystych technologii, dywersyfikacji struktury energetycznej czy dywersyfikacji źródeł dostaw. Polska skorzystała z możliwości przyznawania bezpłatnych uprawnień składając „Wniosek o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji” (tzw. wniosek derogacyjny). Wniosek ten został zatwierdzony decyzją Komisji z dnia 13 lipca 2012 r. C(2012) 4609 dotyczącą wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art.10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej oraz decyzją Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. C(2013) 6648 final - Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej.

Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną z możliwą do przyznania liczbą bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013 – 2020 określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (wykaz znajduje się w zakładce: Derogacje dla instalacji).

Regulacje dotyczące m.in. przekazania przez podmioty wniosków o zatwierdzenie wskaźników zgodności oraz sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych wprowadza ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 1223).

Informacja na temat wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym znajduje się w zakładce: Wykaz zadań inwestycyjnych KPI.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY