Jesteś tutaj:

Lotnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji – nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r. (dalej: rozporządzenie, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7-14).

Rozporządzenie to utrzymuje stosowanie w latach 2017 – 2020 szeregu zmian w zakresie obowiązków dotyczących raportowania emisji z operacji lotniczych, a także rozliczania emisji z tych operacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji w sektorze lotniczym wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa.

W rozporządzeniu zawarto szereg nowych przepisów prawa, które obejmują m. in.:

  1. Wyłączenie z obowiązku monitorowania, raportowania i rozliczania emisji w odniesieniu do emisji pochodzących z lotów do i z lotnisk znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w latach 2017-2023. Dodatkowo z systemu wyłączono loty pomiędzy lotniskami zlokalizowanymi wewnątrz EOG a terenami najbardziej oddalonymi należącymi do EOG. Wymogi wynikające z dyrektywy 2003/87/WE uznaje się za spełnione w odniesieniu do wyłączonych lotów, w związku z czym operatorzy statków powietrznych uczestniczący w systemie handlu nie będą mieli obowiązku monitorowania emisji CO2 pochodzącej z takich lotów.
  2. Brak możliwości wykorzystania do rozliczenia emisji uprawnień do emisji wydanych przez Państwo Członkowskie, wobec którego wygasły zobowiązania spoczywające na operatorach statków powietrznych.
  3. Zmniejszenie przydzielonych operatorowi statków powietrznych uprawnień do emisji proporcjonalnie do obowiązku umorzenia uprawnień zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1.
  4. Zastosowaniu od 2021 roku liniowego współczynnika korygującego zmniejszającego przydziału uprawnień do emisji w kolejnym okresie rozliczeniowym (lata 2021-2030).
  5. Możliwość wykorzystania przez operatorów statków powietrznych, których całkowita emisja roczna z lotów nieobjętych wyłączeniami nie przekracza 3 000 ton CO2, z nowych metod monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji.

Z uwagi na formę prawną, w jakiej przyjęto ten akt prawny, zaproponowane w nim rozwiązania mają bezpośrednie zastosowanie do operatorów statków powietrznych.

Prosimy o zwrócenie należytej uwagi na zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji ponieważ realizacja nowych obowiązków wprowadzonych Rozporządzeniem 2017/2392 dotyczy również operacji lotniczych wykonywanych w 2017 r.

Krajowy ośrodek informuje, że tekst nowego  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/2392 dostępny jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2392&from=PL.

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY