Jesteś tutaj:

Przydział uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych na lata 2021 - 2030

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że operatorzy statków powietrznych objęci systemem handlu uprawnieniami do emisji chcący ubiegać się o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji na kolejny okres rozliczeniowy obejmujący lata 2021 – 2030, zobowiązani są do monitorowania, raportowania i weryfikacji danych dotyczących tonokilometrów wykonanych w 2018 roku.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2017, poz. 568, dalej „ustawa”), przydział uprawnień do emisji dokonywany jest na wniosek operatora statków powietrznych złożony do ministra właściwego ds. środowiska. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019 r.

Wniosek będący podstawą do uzyskania nieodpłatnego przydziału uprawnień do emisji powinien zawierać:

  1. Nazwę operatora statków powietrznych oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania lub adresu siedziby,
  2. Oznaczenie okresu rozliczeniowego, na który operator statków powietrznych wnioskuje o przydział uprawnień do emisji,
  3. Dowód dokonania opłaty rejestracyjnej,
  4. Raport dotyczący tonokilometrów pochodzących z operacji lotniczych wykonywanych w 2018 roku.

Z wnioskiem o przydział uprawnień do emisji mogą wystąpić:

  1. Operatorzy objęci dotychczas systemem handlu uprawnieniami do emisji,
  2. Operatorzy rozpoczynający wykonywanie operacji lotniczych objętych systemem w 2018 roku (operatorzy nowi).

Należy pamiętać, że niezbędnym warunkiem do monitorowania i raportowania danych dotyczących tonokilometrów jest wymóg posiadania zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. środowiska planu monitorowania danych dotyczących tonokilometrów.

Formularz planu monitorowania danych dotyczących tonokilometrów został udostępniony na stronie Krajowego ośrodka pod niniejszym adresem – link.

Formularz raportu dotyczącego tonokilometrów zostanie opublikowany na stronie Krajowego ośrodka po zakończeniu procesu jego tłumaczenia na język polski. Krajowy ośrodek zaznacza, że publikacja formularza może się opóźniać z uwagi na konieczność jego dostosowania do opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 grudnia 2017 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2392  z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu utrzymania obecnych ograniczeń zakresu zastosowania w odniesieniu do działań lotniczych i w celu przygotowania wdrożenia globalnego środka rynkowego po 2021 r. (dalej: rozporządzenia, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7-14).

Więcej informacji na temat Rozporządzenia 2017/2392 można znaleźć w dziale Aktualności.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY