Jesteś tutaj:

Nowy, jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF)

Drukuj

Informujemy, iż Komisja Europejska ponownie określiła jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF) na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE. Ponowne ustalenie CSCF wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych C-191/14, C-192/14, C-295/14,C-389/14 I od C-391/14 do C-393/14, który to wyrok stwierdził nieważność decyzji Komisji (UE) 2013/448/UE z dnia 5 września 2013 r. dotyczącej krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 240 Z 7.09.2013,S.33) w zakresie jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego. Nowy CSCF będzie miał zastosowanie do decyzji przyjętych po dniu 1 marca 2017 r., w których ustanawia się lub zmienia liczbę przydzielanych uprawnień do emisji.

Przedmiotowa decyzja znajduje się pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0126&qid=1485781758491&from=PL

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY