Jesteś tutaj:

Przydziały uprawnień - instalacje

Drukuj

Prawo

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Decyzja Komisji Europejskiej 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego...

więcej »

Derogacje

Derogacje dla producentów energii elektrycznej Jedna z głównych zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie 2013-2020 stanowi, że nie przydziela się żadnych bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do jakiejkolwiek formy wytwarzania energii elektrycznej. Dla niektórych państw członkowskich, w tym m.in. dla Polski, w związku ze...

więcej »

Ucieczka emisji

Aby nie ograniczać konkurencyjności przedsiębiorstw objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), dla sektorów narażonych na ryzyko „ucieczki emisji” (carbon leakage) obowiązują mniej restrykcyjne zasady przydziału bezpłatnych uprawnień. Ma to na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia ich produkcji do krajów, w których przemysł...

więcej »

Krajowe Środki Wykonawcze

Podstawą przydziału darmowych uprawnień do emisji na lata 2013-2020 są: art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia...

więcej »

Korekty przydziałów

Nowością w porównaniu z poprzednimi okresami rozliczeniowymi jest wprowadzenie mechanizmu korekt przydziału, tzn. dostosowanie przydziału uprawnień do emisji do poziomu produkcji instalacji. Ostateczne bezpłatne przydziały będą każdego roku przekazywane na rachunki prowadzących instalacje, chyba że zastosowanie będą miały dodatkowe zasady dotyczące...

więcej »

Zmiany w instalacjach

Rezerwa – Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych Zmniejszenie Przydziału – Znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnych Podział/połącznie instalacji     REZERWA – ZNACZĄCE ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH Dla nowych instalacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów...

więcej »

Informacja ogólna

Sprzedaż uprawnień w drodze aukcji jest domyślną metodą dystrybucji uprawnień do emisji dla instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Instalacje wytwarzające inne produkty niż energia elektryczna będą otrzymywać część uprawnień bezpłatnie do 2020 roku i w następnych okresach rozliczeniowych. Przydział bezpłatnych...

więcej »