Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Komunikat 8/11-01-2007

Krajowy Administrator informuje, że w związku z przejęciem prawa własności do instalacji objętej systemem należy przedstawić następujące dokumenty:  - Wniosek o zmianę danych uczestnika, i zmianę danych rachunku dla w/w instalacji;- Kopię aktualnego dokumentu rejestrowego (np. wyciąg z KRS) potwierdzoną za zgodność z oryginałem;- Kopię dokumentów...

więcej »

Komunikat KASHUE 7/10-01-2007

Wszystkim podmiotom prowadzącym instalacje, które są ujęte w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień, a które nie mają aktywowanego rachunku, przypominamy o konieczności jego otwarcia w Krajowym Rejestrze Uprawnień. W przypadku gdy rachunek nie zostanie aktywowany, nie będzie możliwe wypełnienie obowiązku rozliczenia instalacji, w związku z czym zostaną...

więcej »

Komunikat KASHUE 6/10-01-2007

Prosimy podmioty prowadzące instalacje, które są ujęte w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień o jak najszybsze przesłanie do Krajowego Administratora zweryfikowanych raportów rocznych za 2006 rok. Przypominamy, że w dniu 1 kwietnia wszystkie rachunki instalacji, które nie będą miały wprowadzonej wartości rocznej emisji zostaną zablokowane.Krajowy Administrator...

więcej »

w sprawie danych umieszczanych w raportach rocznych.

W związku z rozpoczęciem weryfikacji raportów rocznych emisji CO2 za 2006 rok KASHUE prosi o umieszczenie w raporcie następujących informacji:1.numeru KPRU na pierwszej stronie raportu,2.numerów REGON, NIP, kodu PKD podstawowego rodzaju działalności3.wartości opałowych stosowanych paliw,4.zawartości % węgla w jednostce masy surowca wykorzystywanego...

więcej »

Informacja w sprawie zmian poziomów dokładności stosowanych w raportach rocznych

KASHUE przypomina, iż poziomy dokładności wykorzystywane do określenia wielkości emisji wyliczonych w raporcie rocznym powinny być spójne z przepisami   Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. KASHUE wyjaśnia...

więcej »

KOMUNIKAT KASHUE NR 4/02-08-2006 (LCP)

W związku z pracami nad sposobem realizacji wymagań Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw i dyspozycją Ministerstwa Środowiska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie informacji dotyczących dużych źródeł...

więcej »

KPRU na lata 2008-2012 przesłany do Komisji Europejskiej

W dniu 27 czerwca 2006 roku Rada Ministrów zatwierdziła Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-2012. Plan ten stanowi propozycję rozdziału uprawnień oraz ustalenie liczby emisji dla Polski w drugim okresie handlu uprawnieniami do emisji. W dniu 30 czerwca 2006 plan ten został przedłożony do Komisji Europejskiej.  

więcej »

KOMUNIKAT KASHUE DOTYCZĄCY PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ W REJESTRZE

KASHUE informuje prowadzących instalacje, które złożyły roczne raporty za 2005 rok i są wymienione w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień na 2005-2007 rok, a nie znalazły się w Krajowym Rejestrze Uprawnień w dniu 5 lipca 2006 roku, że decyzja o tymczasowym odstąpieniu od umieszczenia w rejestrze tych instalacji została podjęta w trybie roboczym przez...

więcej »

OSTATNI CYKL SZKOLENIOWY

Informujemy, że Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji organizuje ostatni cykl szkoleniowy dotyczący Krajowego Rejestru Uprawnień.Szkolenia te są przeznaczone wyłącznie dla prowadzących instalacje, którzy jeszcze nie brali w nich udziału. Seminarium poprowadzi Przemysław Jędrysiak –  Kierownik Zespołu Krajowego Rejestru Uprawnień. Zainteresowanych...

więcej »