Jesteś tutaj:

Formularz oświadczenia o aktualności danych

Drukuj

NULL

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/20131 oraz pkt 8 ust. 3 i 4 Regulaminu otwierania, administrowania i utrzymywania rachunków w Rejestrze Unii, posiadacze rachunków do 31 grudnia każdego roku potwierdzają, że informacje dotyczące ich rachunku są nadal kompletne, aktualne, dokładne i prawdziwe.

Dodatkowo, prowadzący instalację przekazują informację czy dane dotyczące instalacji zawarte w zezwoleniu uległy zmianie.

W celu ułatwienia wywiązania się z ww. obowiązku Krajowy Ośrodek przygotował formularz elektroniczny, który po wypełnieniu i zatwierdzeniu na stronie internetowej pozwoli na wygenerowanie gotowego oświadczenia.
Wydrukowane oraz podpisane oświadczenie o każdym z posiadanych rachunków w Rejestrze Unii należy przesłać pocztą na adres KOBiZE:

KOBiZE
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Rejestr Uprawnień
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej:
https://formularze.kobize.pl/

1 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz.U. L 122 z 3.05.2013, s.1)
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU