Jesteś tutaj:

Informacje ogólne

Drukuj

Dostęp do rejestru przejściowego CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Rejestr przejściowy CBAM znajduje się na portalu Komisji Europejskiej pod adresem  https://cbam.ec.europa.eu/declarant.

Uwaga! Podczas logowania na stronie „Skąd Jesteś, Where Are You From?” należy jako domenę aplikacji wybrać wartość „Domena celna”, kraj „Poland”, a następnie określić jedną z pełnionych ról: „Pracownik” albo „Przedsiębiorca”. Nie należy wybierać roli „Przedstawiciel celny”.

(Zalecane jest korzystanie z systemu w oknie przeglądarki w trybie prywatnym „incognito”.)

Uwaga! W portalu usług elektronicznych skarbowo-celnych (PUESC) należy autoryzować się korzystając z loginu (adres e-mail) oraz hasła. Logowanie do rejestru CBAM przy użyciu tożsamości dostarczanej za pomocą login.mf.gov.pl (profil zaufany) nie jest obecnie możliwe.

W celu uzyskania dostępu do rejestru przejściowego CBAM konieczne jest posiadanie:

  1. konta na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych PUESC - puesc.gov.pl oraz
  2. nadanego w PUESC rozszerzonego uprawnienia C31 „Dostęp do rejestru CBAM”.

Dla reprezentantów podmiotów zarejestrowanych na PUESC w obszarze cło i aktywnych na dzień 1.01.2024 r., z formą reprezentacji określoną jako „właściciel/osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji”, rozszerzone uprawnienie C31 „Dostęp do rejestru CBAM” zostało nadane z urzędu.

Z kolei osoby będące pracownikami lub pełnomocnikami podmiotu, chcąc uzyskać uprawnienie rozszerzone C31 „Dostęp do rejestru CBAM”, powinny złożyć na portalu PUESC wniosek „WPE0001 Rejestracja, aktualizacja reprezentacji”. Konieczne będzie załączenie odpowiedniego upoważnienia.

Więcej informacji dotyczących logowania znajdą Państwo na stronie PUESC.

Kontakt - wsparcie techniczne

  • W przypadku technicznych problemów z logowaniem (uwierzytelnianiem), właściwym do przyjmowania zgłoszeń jest Centralny Service Desk PUESC. Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze, od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu: +48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych) lub 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych).
  • W przypadku pytań merytorycznych i pozostałych problemów związanych z funkcjonowaniem rejestru CBAM, które nie dotyczą procesu logowania do systemu, prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres: cbam@kobize.pl lub pod numer telefonu: +48 22 56 96 597 – infolinia dostępna w dni robocze w godzinach 9.00-15.00.

Czego dotyczy mechanizm CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)?

Mechanizm CBAM dotyczy importu na obszar celny UE towarów wymienionych w załączniku I rozporządzenia 2023/956, pochodzących z państwa trzeciego. Mechanizm ma zastosowanie, gdy towary te lub produkty przetworzone powstałe z tych towarów w wyniku procedury uszlachetniania czynnego, o której mowa w art. 256 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, są przywożone na obszar celny Unii (art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2023/956).

 

UWAGA! CBAM nie dotyczy wszystkich towarów z sektorów cementu, żelaza i stali, aluminium czy nawozów, ale wybranych towarów – są one określone ich kodami CN (kodami nomenklatury scalonej). CBAM obejmuje także import wodoru i energii elektrycznej.

Aby sprawdzić, czy Państwa import jest objęty CBAM prosimy o kliknięcie w link: więcej informacji.

 

 

 

W jakim celu ustanowiono mechanizm CBAM? (kliknij aby rozwinąć)

Unia Europejska wprowadzając w roku 2005 system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wyznaczała kierunek działań w celu zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. EU ETS obejmuje m.in. instalacje wytwarzające energochłonne produkty, dla których stopniowo są zmniejszane wskaźniki emisyjności określane na jednostkę wytwarzanego towaru, co powoduje, że instalacje te ponoszą coraz większe koszty wynikające z ograniczania emisji. Koszty dekarbonizacji przemysłu unijnego skutkują przenoszeniem przemysłu energochłonnego poza obszar Unii Europejskiej lub importowaniem do UE towarów z krajów, gdzie nie ma skutecznej polityki klimatycznej (tzw. „ucieczka emisji”). Wprowadzenie CBAM ma rekompensować niekorzystną sytuację konkurencyjną unijnych firm produkujących towary, które są produkowane bez obciążeń wynikających z polityki klimatycznej oraz przyczyniać się do osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych.

Mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 tzw. CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) został wprowadzony przepisami rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2  (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023,s.53, dalej: „rozporządzanie 2023/956”)

CBAM jest jednym z instrumentów przyjętych do realizacji unijnego pakietu Fit for 55. Zadaniem CBAM jest wycena emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych w trakcie procesów produkcyjnych towarów importowanych na obszar Unii Europejskiej. Wprowadzenie CBAM ma zachęcać kraje spoza Unii Europejskiej do wykorzystywania czystej technologii do produkcji w przemyśle oraz do wyrównania konkurencji produkowanych towarów w UE i poza Unią, a tym samym zapobieganie zjawisku „ucieczki emisji”.

Rejestr przejściowy CBAM to narzędzie unijne, w którym Zgłaszający CBAM składa sprawozdania o emisjach gazów cieplarnianych, związanych z produkcją towarów importowanych, określonych w załączniku I rozporządzania 2023/956.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące CBAM:

Aktualności i komunikaty


Co obejmuje mechanizm CBAM?


Okres przejściowy - sprawozdanie CBAM


Rejestr przejściowy CBAM


Okres docelowy


Rejestr CBAM


Prawo


Często zadawane pytania


Materiały do pobrania


ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU