Jesteś tutaj:

Okres docelowy

Drukuj

rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2026 r.

Okres docelowy mechanizmu CBAM rozpocznie się od 1 stycznia 2026 r. W okresie docelowym, importer, który chce wprowadzać do UE towary objęte mechanizmem CBAM, lub pośrednik celny takiego importera, będzie musiał uzyskać status „upoważnionego zgłaszającego CBAM”. Upoważnieni zgłaszający CBAM będą mieli obowiązek co roku deklarować ilość towarów przywiezionych do UE w poprzednim roku oraz związane z nimi emisje wbudowane (emisje gazów cieplarnianych), a następnie rozliczać ww. emisje odpowiednią liczbą dedykowanych jednostek emisji - certyfikatów CBAM. Certyfikaty CBAM upoważnieni zgłaszający CBAM będą musieli wcześniej zakupić i posiadać na swoim rachunku w rejestrze CBAM. Cena certyfikatów obliczana będzie w oparciu o średnią tygodniową cenę aukcyjną uprawnień do emisji w EU ETS wyrażoną w €, a jeden certyfikat będzie umożliwiał rozliczenie jednej tony wyemitowanego CO2. Możliwe będzie zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM do umorzenia, jeżeli w państwie pochodzenia towaru była uiszczona opłata za emisje gazów cieplarnianych. Ponadto, przejściowo liczba certyfikatów CBAM do umorzenia będzie podlegała korekcie (zmniejszeniu) w związku z funkcjonującym w ramach ETS bezpłatnym przydziałem uprawnień do emisji. Wdrażanie obowiązku rozliczania emisji w CBAM nastąpi stopniowo w latach 2026-2034 i będzie skorelowane ze stopniowym wycofywaniem bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach EU ETS.

Przegląd funkcjonowania CBAM w fazie pilotażowej zostanie zakończony przed wejściem w życie docelowego systemu. Jednocześnie dokonany zostanie przegląd zakresu towarowego CBAM w celu oceny możliwości objęcia mechanizmem CBAM innych towarów wytwarzanych w sektorach objętych EU ETS, takich jak niektóre produkty niższego szczebla oraz te, które zostały zidentyfikowane jako odpowiednie do objęcia mechanizmem w przyszłości. Przegląd będzie zawierał harmonogram określający ich włączenie do 2030 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU