Jesteś tutaj:

Archiwum prawa krajowego

Drukuj

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych określa procentowy udział uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., mogą być przyznane instalacjom, w których jest prowadzona działalność powodująca emisję gazów cieplarnianych, oraz które spełniają wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych  określonych w części B załącznika do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Procentowy udział uprawnień został podany w podziale na poszczególne lata trzeciego okresu rozliczeniowego obejmującego lata 2013 - 2020.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji jest aktem wykonawczym do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w części dotyczącej realizacji przez podmioty korzystające ze środowiska obowiązku sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje o wielkościach emisji, wielkościach produkcji i innych danych określonych w tych przepisach. Rozporządzenie określa wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 Nr 281, poz.2784 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji (Dz. U. z 2011 r., Nr 154, poz. 914)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2009 r., Nr 136, poz. 1120)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalenia kosztów weryfikacji rocznych raportów (Dz.U. z 2006 r., Nr 71, poz.496)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 60, poz.429 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji (Dz. U. Nr 43, poz. 308)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów (Dz. U. Nr 23, poz. 176)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (Dz. U. Nr 188, poz. 1562)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji dokonuje zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień. Zmiana polega na korekcie liczby przyznanych uprawnień. W Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, określono liczbę uprawnień przyznanych tym instalacjom i podlegających wydaniu na rok 2014.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji dokonuje zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień. Zmiana polega na korekcie liczby przyznanych uprawnień. Tabela nr 3, stanowiąca załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, określa ilość przyznanych instalacjom uprawnień, które podlegają wydaniu na rok 2015 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji zawiera wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień. Rozporządzenie obejmuje numer instalacji, jej nazwę i nr KPRU, nazwę operatora i grupy oraz liczbę przydzielonych uprawnień w latach 2013-2020.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji zawiera wykaz instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz określa liczbę uprawnień do emisji przyznanych tym instalacjom. Rozporządzenie obejmuje 776 instalacje z podaniem ich nr KPRU, nazwy prowadzącego instalację i nazwy instalacji.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji wraz z załącznikami określa zasady dotyczące wyodrębniania podinstalacji w instalacji, zakres i sposób gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej, zasady określania historycznego poziomu działalności oraz sposób obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji. Rozporządzenie stosuje się do instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji wraz z załącznikiem określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-10 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji zawartych w raporcie wprowadzanym do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w terminie do końca lutego każdego roku, oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy przez podmioty korzystające ze środowiska. Wydany akt prawny służy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i jednolitości danych wprowadzanych do Krajowej bazy stanowiących część Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych wraz z załącznikami określa wzory właściwych formularzy wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, formularza opinii biegłego rewidenta oraz formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych, na potrzeby rozliczeń zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty, którym w okresie rozliczeniowym 2013-2020 przydzielono uprawienia do emisji na zasadach określonych w rozdziale 6. ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej dotyczy określenia szczegółowego zakresu informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji projektowej projektu wspólnych wdrożeń realizowanego w ramach ścieżki pierwszej (tzw.  dokumentacji  projektowej).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń określa dla projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki pierwszej zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z monitorowania projektu, formę i układ sprawozdania z monitorowania, zakres informacji zawartych w raporcie  z weryfikacji  liczy jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń zawiera wzór formularza wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń w języku polskim zawierający szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w tym formularzu.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zalicza się do nich przedsięwzięcia polegające na redukcji lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych z procesów wytwarzania energii, wykorzystaniu energii odpadowej, redukcji lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych w procesach przemysłowych, w sektorze transportu oraz polegające na redukcji lub ograniczeniu emisji lub pochłaniania wynikających  z użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację określa wymagania w zakresie weryfikacji przekazanych przez prowadzącego instalację.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie krajowego planu inwestycyjnego określające listę zadań inwestycyjnych realizowanych przez instalacje wytwarzające energię elektryczną i inne podmioty, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawniamy do emisji gazów cieplarnianych, kwalifikujące się do przydziału uprawnień do emisji.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU