Jesteś tutaj:

Co obejmuje mechanizm CBAM?

Drukuj

Czego dotyczy mechanizm CBAM?

Mechanizm CBAM dotyczy importu na obszar celny UE towarów wymienionych w załączniku I rozporządzenia 2023/956, pochodzących z państwa trzeciego. Mechanizm ma zastosowanie, gdy towary te lub produkty przetworzone powstałe z tych towarów w wyniku procedury uszlachetniania czynnego, o której mowa w art. 256 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, są przywożone na obszar celny Unii (art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2023/956 aby przejść do rozporządzenie kliknij tutaj).

UWAGA: CBAM nie dotyczy wszystkich towarów z sektorów cementu, żelaza i stali, aluminium czy nawozów, ale wybranych towarów – są one określone ich kodami CN (kodami nomenklatury scalonej). CBAM obejmuje także import wodoru i energii elektrycznej.

 

Aby sprawdzić, czy Państwa import jest objęty CBAM w okresie przejściowym można skorzystać z poniższego wykresu. Dodatkowe wyjaśnienia oraz wykaz towarów objętych CBAM (z załącznika I rozporządzenia 2023/956) znajduje się pod wykresem.

Zależności CBAM

Proszę kliknąć, aby rozwinąć dodatkowe informacje.

1. Towary (z załącznika I rozporządzenia 2023/956) i produkty objęte CBAM

W praktyce aby sprawdzić czy importowane towary są objęte mechanizmem CBAM należy porównać kody CN importowanych towarów (ujętych w dokumentach celnych) z listą towarów objętych CBAM, określoną w załączniku I do rozporządzenia 2023/956.

Według obecnego stanu prawnego wykaz towarów objętych CBAM będzie taki sam w okresie przejściowym i okresie docelowym.

UWAGA: Należy też pamiętać, że mechanizmowi CBAM podlegają produkty przetworzone z tych towarów, powstałe w wyniku procedury uszlachetniania czynnego, jeżeli produkty te są wprowadzane do obrotu na obszarze celnym UE. Ma również zastosowanie w przypadku, gdy produkty przetworzone powstałe w wyniku procedury uszlachetniania czynnego są towarami powracającymi, o których mowa w art. 205 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Natomiast w okresie przejściowym obowiązek sprawozdawczy nie obejmuje produktów przetworzonych powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego, o której mowa w art. 259 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 i towarów kwalifikujących się jako towary powracające, zgodnie z art. 203 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Mechanizmem CBAM objęte są następujące towary (wykaz z załącznika I do rozporządzenia 2023/956)

a. Cement:

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

2507 00 80 – Pozostałe gliny kaolinowe

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 10 00 – Klinkier cementowy

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 21 00 – Biały cement portlandzki, nawet sztucznie barwiony

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 29 00 – Pozostały cement portlandzki

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 30 00 – Cement glinowy

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 90 00 – Pozostałe cementy hydrauliczne

Dwutlenek węgla (CO2)

b. Energia elektryczna

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

2716 00 00 – Energia elektryczna

Dwutlenek węgla (CO2)

c. Nawozy

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

2808 00 00 – Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące

Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)

2814 – Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

Dwutlenek węgla (CO2)

2834 21 00 – Azotany potasu

Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)

3102 – Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe

Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)

3105 – Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10kg z wyjątkiem: 3105 60 00 – Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)

d. Żeliwo i stal

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

72 – Żeliwo i stal z wyjątkiem:

7202 2 – Żelazokrzem

7202 30 00 – Żelazokrzemomangan

7202 50 00 – Żelazokrzemochrom

7202 70 00 – Żelazomolibden

7202 80 00 – Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram

7202 91 00 – Żelazotytan i żelazokrzemotytan

7202 92 00 – Żelazowanad

7202 93 00 – Żelazoniob

7202 99 – Pozostałe:

7202 99 10 – Żelazofosfor

7202 99 30 – Żelazokrzemomagnez

7202 99 80 – Pozostałe

7204 – Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)

2601 12 00 – Aglomerowane rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe

Dwutlenek węgla (CO2)

7301 – Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)

7302 – Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn

Dwutlenek węgla (CO2)

7303 00 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa

Dwutlenek węgla (CO2)

7304 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali.

Dwutlenek węgla (CO2)

7305 – Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)

7306 – Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane)

Dwutlenek węgla (CO2)

7307 – Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)

7308 – Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)

7309 00 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla (CO2)

7310 – Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla (CO2)

7311 00 – Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)

7318 – Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)

7326 – Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)

e. Aluminium

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

7601 – Aluminium nieobrobione plastycznie

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7603 – Proszki i płatki aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7604 – Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7605 – Drut aluminiowy

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7606 – Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7607 – Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7608 – Rury i przewody rurowe, z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7609 00 00 – Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7610 – Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7611 00 00 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7612 – Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7613 00 00 – Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7614 – Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7616 – Pozostałe artykuły z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

f. Chemikalia

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

2804 10 00 – Wodór

Dwutlenek węgla (CO2)

 

2. Pochodzenie towaru

Mechanizm CBAM stosuje się do towarów z załącznika I, pochodzących spoza UE (oraz produktów przetworzonych z tych towarów, powstałych w procedurze uszlachetniania czynnego).

Towary przywożone uznaje się za pochodzące z państw trzecich zgodnie z regułami dotyczącymi niepreferencyjnego pochodzenia towarów, o których mowa w art. 59 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

Oznacza to, że CBAM nie stosuje się do towarów mających pochodzenie unijne (określone zgodnie z ww. regułami).

Uwaga: został ustanowiony wyjątek dla towarów pochodzących z państw/obszarów z załącznika III rozporządzenia 2023/956. CBAM nie stosuje się zatem także do towarów pochodzących z:

następujących państw:

— Islandia

— Liechtenstein

— Norwegia

— Szwajcaria

 

i następujących terytoriów:

— Büsingen

— Helgoland

— Livigno

— Ceuta

— Melilla

Rozporządzenie przewiduje również możliwość zastosowania wyjątku w odniesieniu do przywozu energii elektrycznej. W chwili obecnej odstępstwo nie obejmuje jednak żadnego państwa ani terytorium.

 

3. Wprowadzanie na obszar celny UE

Mechanizmem CBAM objęte są towary przywożone na obszar celny UE (art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2023/956). Datą, która decyduje o objęciu danego towaru sprawozdaniem CBAM za dany kwartał, jest data dopuszczenia tego towaru do obrotu na obszarze celnym UE.

UWAGA. W przypadku wprowadzenia do obrotu na obszarze celny UE produktów powstałych z towarów objętych CBAM w ramach uszlachetniania czynnego decyduje data dopuszczenia do obrotu produktu.

4. Wyłączenia z mechanizmu CBAM

CBAM nie znajdzie zastosowania, jeżeli spełnione są kryteria któregoś z wyłączeń:

  • Wyłączenie dla towarów o niewielkiej wartości (tzw. wyłączenie de minimis) - towary z załącznika I o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 150EUR/przesyłkę

Mechanizm CBAM nie ma zastosowania jeżeli wartość rzeczywista towarów objętych CBAM na przesyłkę nie przekracza wartości określonej dla towarów o niewielkiej wartości, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, to znaczy nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wyłączenie ma zastosowanie wówczas, jeżeli łączna wartość towarów objętych CBAM w przesyłce nie przekracza 150 euro (jeżeli w przesyłce są towary nieobjęte CBAM, to wartość tych towarów nie ma znaczenia – znaczenie ma jedynie wartość towarów objętych CBAM zliczona razem). Wyłączenie ma zastosowanie również w okresie przejściowym.

  • Towary z załącznika I o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 150 EUR/bagaż osobisty.
  • Wyłączenie dot. działań wojskowych.

Wyłączenie ma zastosowanie do towarów transportowanych lub wykorzystywanych na użytek władz wojskowych Państw Członkowskich lub w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz NATO. Szczegółowe przesłanki wyłączenia są określone w art. 2 ust. 3 lit. c rozporządzenia 2023/956.

Proszę zwrócić uwagę też na wyłączenia dotyczące pochodzenia towarów (opisane w pkt 2).

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU