Jesteś tutaj:

Raportowanie emisji i tonokilometrów

Drukuj

Raportowanie emisji dwutlenku węgla

Po zakończeniu procesu monitorowania danych na potrzeby obliczenia wielkości emisji dwutlenku węgla w danym roku kalendarzowym operator statków powietrznych zobowiązany jest do złożenia raportu rocznego na temat wielkości emisji. Wymóg taki nałożony został na każdego operatora włączonego do systemu handlu. Ostateczny termin na złożenie raportu rocznego określony został na dzień 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. Data ta jest nieprzekraczalna i stanowi datę do kiedy raport ma być fizycznie dostarczony do KOBiZE. Niezłożenie raportu w tym terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 10 000 euro.

W celu sporządzenia raportu rocznego na temat wielkości emisji można wykorzystać formularz opracowany przez Komisję Europejską. Niestety odmiennie jak w przypadku planu monitorowania wielkości emisji rocznych, raport opracowany został wyłącznie w angielskiej wersji językowej, więc składając zweryfikowany dokument należy dołączyć do niego niezbędne tłumaczenie przysięgłe.

Poniżej zamieszczono odnośnik umożliwiający pobranie formularza raportu rocznego:

Raport roczny na temat wielkości emisji

W drodze odstępstwa od ogólnych zasad raportowania emisji opisanych w Rozporządzeniu Komisji Nr 601/2012, w przypadku małych operatorów statków powietrznych będących „niewielkimi źródłami emisji” wprowadzono rozwiązanie zastępcze sporządzania raportów rocznych opisane w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014. Zgodnie z tym artykułem operatorzy zaliczani do grupy „niewielkich źródeł emisji” nadal zobowiązani są do złożenia raportu, przy czym raport taki może być przygotowany wyłącznie przez Eurocontrol. W przypadku takiego rozwiązania raport nie wymaga weryfikacji przez uprawnionego audytora i uzyskania pozytywnego sprawozdania z procesu weryfikacji. Wydrukowany raport operator ma obowiązek przekazać do Krajowego ośrodka wraz z informacją o skorzystaniu z rozwiązania zastępczego.

Weryfikacja

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. każdy raport sporządzony za dany rok okresu rozliczeniowego, z wyłączeniem operatorów zaliczonych do grupy „niewielkich źródeł emisji”, musi zostać zweryfikowany przez jednostkę uprawnioną do tego typu zadań. Wykaz jednostek uprawnionych znajduje się na stronie Krajowego ośrodka w zakładce: Przydziały uprawnień – lotnictwo >Raportowanie emisji i tonokilometrów > Weryfikacja

Proces weryfikacji polega na potwierdzeniu informacji zawartych w raporcie rocznym na temat wielkości emisji ze stanem faktycznym oraz informacjami i procedurami znajdującymi się w zatwierdzonym planie monitorowania.

Weryfikacja jest czynnością odpłatną, której koszty pokrywa operator statku powietrznego.

Raportowanie tonokilometrów

W celu sporządzenia raportu rocznego dotyczącego tonokilometrów można wykorzystać formularz opracowany przez Komisję Europejską. Tak jak w przypadku raportu dotyczącego wielkości emisji rocznych, sprawozdanie na temat tonokilometrów opracowane zostało wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Składając wniosek o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji, jako załącznik należy dołączyć zweryfikowane sprawozdanie w wersji angielskiej oraz jego tłumaczenie przysięgłe.

Poniżej zamieszczono odnośnik umożliwiający pobranie formularza sprawozdania dotyczącego tonokilometrów:

Raport roczny dotyczący tonokilometrów

Jedyny termin zwiany ze złożeniem zweryfikowanego sprawozdania dotyczącego tonokilometrów wynika z terminu złożenia wniosku o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji. W przypadku operatorów już funkcjonujących, o uprawnienia na kolejny okres rozliczeniowy należy wystąpić do odpowiedniego organu najpóźniej na 21 miesięcy przed rozpoczęciem danego okresu. Operatorzy nowi lub szybko rozwijający się w trakcie danego okresu rozliczeniowego ze stosownym wnioskiem występują najpóźniej do 30 czerwca trzeciego roku okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek. Wnioski złożone po przekroczeniu powyższych dat pozostawia się bez rozpatrzenia.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU