Jesteś tutaj:

Benchmarki

Drukuj

Nowe wartości benchmarków

Zgodnie z art. 10a (2) zmienionej Dyrektywy ETS Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia zmienionych wartości wskaźników na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji. Akty te są zgodne z aktami delegowanymi przyjętymi na mocy ust. 1 niniejszego artykułu i spełniają następujące warunki:

a)      w latach 2021–2025 wartości wskaźników określa się na podstawie informacji przekazanych zgodnie z art. 11 na lata 2016 i 2017. Na podstawie porównania wartości wskaźników z wartościami wskaźników zawartymi w decyzji CIMs Komisja ustala roczną stopę redukcji dla każdego wskaźnika i stosuje ją do wartości wskaźników mających zastosowanie w latach 2013–2020 w odniesieniu do każdego roku z okresu 2008–2023, aby określić wartości wskaźnika na okres 2021–2025;

b)      w przypadku gdy roczna stopa redukcji przekracza 1,6 % lub jest poniżej 0,2 %, wartości wskaźnika na okres 2021–2025 są wartościami wskaźnika mającymi zastosowanie w latach 2013–2020 zmniejszonymi o którąkolwiek wartość procentową spośród tych dwóch wartości procentowych w odniesieniu do każdego roku z okresu 2008–2023;

c)       na lata 2026–2030 wartości wskaźników określa się w ten sam sposób jak określono w lit. a) i b) na podstawie informacji przekazanych zgodnie z art. 11 na lata 2021–2022 oraz

W drodze odstępstwa dotyczącego wartości wskaźników dla związków aromatycznych, wodoru i gazu syntezowego, wartości te są dostosowywane o tę samą wartość procentową co wskaźniki dotyczące rafinerii, aby zachować równe warunki dla producentów tych produktów.[…] Wartość wskaźnika dla gorącego metalu, […] jest aktualizowana z zastosowaniem rocznego wskaźnika redukcji wynoszącego 0,2 %.

Innymi słowy, lista benchmarków (BM) pozostaje bez zmian w stosunku do 3 okresu, tj. 52 wskaźniki emisyjności dla produktów, wskaźniki emisyjności dla ciepła i paliw oraz podinstalacja objęta wskaźnikiem emisyjności dla procesów.

Wartości BM będą określane 2 razy: dla lat 2021-2025 oraz 2026-2030.

W oparciu o dane przekazane przez prowadzących instalacje we wnioskach o przydział uprawnień w KŚW opracowane zostaną stopy redukcji dla każdego BM, w oparciu o następujące dane:

- stopy redukcji dla BM na okres 2021-2025 określone będą w oparciu o dane bazowe o działaniu podinstalacji w latach 2016-2017,

- stopy redukcji dla BM na okres 2026-2030 określone będą w oparciu o dane bazowe o działaniu podinstalacji w latach 2021-2022.

W zależności od danych bazowych o działaniu podinstalacji wielkości BM obowiązujące w III okresie mogą zmniejszać się w zakresie 0,2% do 1,6% rocznie licząc od 2008 r., co w praktyce oznacza:

- redukcję aktualnych wielkości w zakresie od 3% do 24% dla BM stosowanych w latach 2021-2025

- redukcję aktualnych wielkości w zakresie od 4% do 32% dla BM stosowanych w latach 2026-2030

Od tej zasady wprowadzono wyjątki: BM na lata 2021-2025 dla produkcji ciekłego metalu będzie redukowany o 0,2%, BM dla produkcji związków aromatycznych, wodoru i gazu syntezowego będzie redukowany o taka samą wielkość jak BM dla produktów rafineryjnych.

Jeżeli chodzi o obliczanie wartości benchmarków, metodologia, która będzie stosowana przy obliczeniu tychże benchmarków, została opisana w zmienionej Dyrektywie ETS. Na podstawie danych przedłożonych przez Państwa Członkowskie i na wspomniane lata dla każdego podokresu, wartości odniesienia są określane na podstawie wydajności 10% najbardziej wydajnych instalacji. Następnie są one porównywane z bieżącymi wartościami wskaźnika, a ich różnica procentowa służy do określenia rocznej stopy redukcji (ARR) w (%/rok). Ćwiczenie to wykonuje się dwukrotnie, porównując rok referencyjny 2007-2008 z okresem 2016-2017 dla pierwszego podokresu KŚW - 2021-2025 i porównując 2007-2008 z 2021-2022 dla drugiego podokresu KŚW - 2026-2030. Ta roczna stopa poprawy ma wartość minimalną i maksymalną, co prowadzi do 3 przypadków:

- roczna stopa poprawy jest mniejsza niż 0,2%, a zatem ARR jest uznawana za równą 0,2%

- roczna stopa poprawy wynosi ponad 1,6%, a zatem ARR jest uznawana za równą 1,6%

- roczna stopa poprawy jest większa lub równa 0,2% i mniejsza lub równa 1,6%, ARR wynika z danych rzeczywistych ( w zakresie 0,2% do 1,6%).

Ostatnim krokiem jest pomnożenie rocznej stopy poprawy redukcji (AAR w %/rok) przez liczbę lat do połowy każdego podokresu (15 lat dla pierwszego i 20 lat dla drugiego podokresu począwszy od 2008 r.), a następnie odjęcie tej wartości z wartości benchmarku dla lat 2013-2020. Ostatni krok można przedstawić w algorytmie:

Schemat poglądowy zakresu korekty benchmarków przedstawiono na rysunku poniżej.

 

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU