Jesteś tutaj:

Lata 2021-2025

Drukuj

Zasady przydziału

Definicja instalacji Zdolność produkcyjna i znaczące zmiany zdolności produkcyjnej System Ciepłowniczy (District heating) Metodyka monitorowania dla danych podstawowych KŚW Historyczne poziomy działalności (HAL) Międzysektorowy Współczynnik Korygujący  Definicja instalacji Zgodnie z art. 3 lit. h) zmienionej Dyrektywy ETS „Nowa instalacja”...

więcej »

Krajowe Środki Wykonawcze

Krajowe Środki Wykonawcze (KŚW) Podział na podinstalacje podinstalacje Harmonogram określenia ostatecznych przydziałów w KŚW   Krajowe Środki Wykonawcze (KŚW) Zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ETS wykaz instalacji objętych niniejszą dyrektywą na okres pięciu lat rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. zostanie przedłożony najpóźniej...

więcej »

Benchmarki

Nowe wartości benchmarków Zgodnie z art. 10a (2) zmienionej Dyrektywy ETS Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia zmienionych wartości wskaźników na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji. Akty te są zgodne z aktami delegowanymi przyjętymi na mocy ust. 1 niniejszego artykułu i spełniają następujące warunki: a)      w latach...

więcej »

Gromadzenie danych KŚW

Procedura składania wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025. Prowadzący instalacje składa wniosek o przydział uprawnień do emisji, na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej, przed dniem 30 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia...

więcej »

Dostosowanie przydziału

Informacja o określeniu przez Komisję Europejską jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF) W dniu 31 maja 2021 r. Komisja Europejska w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/927 w sprawie ustalenia jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025...

więcej »

Ucieczka emisji

Wykaz sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030 określono w decyzji delegowanej Komisji (UE)…/… z dnia 15 lutego 2019 r. uzupełniającej dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030. Ucieczka...

więcej »

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (zmieniona Dyrektywa ETS) wprowadza szereg zmian w zasadach przydziału uprawnień do emisji po 2020 roku. Czwarty...

więcej »