Jesteś tutaj:

Informacja o składaniu raportu dotyczącego poziomu działalności dla instalacji nowych

Drukuj

Instalacją nową w okresie 2021-2025 jest instalacja, która uzyskała zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2019 r. i przed dniem 30 czerwca 2024 r.

W przypadku instalacji nowych, które uzyskały zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po dniu 30 czerwca 2019 r., i które były eksploatowane przynajmniej przez rok kalendarzowy, to jest od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia tego roku, raport dotyczący poziomu działalności (raport ALC) wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji oraz zatwierdzonym planem metodyki monitorowania stanowi wniosek o przydział uprawnień do emisji z rezerwy, o którym jest mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 82, z 4.11.2019, str.20).

Raport ALC dla instalacji nowej, należy przedłożyć w obecnym roku do dnia 31 marca 2021 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282, z 4.11.2019, str.20). Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (dostępnym tutaj: Projekt (rcl.gov.pl)), organem właściwym, do którego będą przedkładane wnioski o przydział uprawnień do emisji wraz ze sprawozdaniami z weryfikacji i zatwierdzonym planem metodyki monitorowania będzie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.    

W przypadku instalacji nowych, przydział uprawnień do emisji począwszy od pierwszego roku kalendarzowego po rozpoczęciu normalnej działalności określa się na podstawie wielkości produkcji pierwszym roku kalendarzowym po rozpoczęciu normalnej działalności. Przydział uprawnień do emisji za niepełny rok w którym rozpoczęto normalną działalność określa się na podstawie rzeczywistej produkcji, za okres, w którym instalacja była eksploatowana.

Powyższego określenia przydziału uprawnień dla instalacji nowych dokonuje się na podstawie przedłożonych raportów ALC, z tym, że złożenie raportu ALC za niepełny rok w którym rozpoczęto normalną działalność nie jest obowiązkowe, a raporty za kolejne lata kalendarzowe działalności składa się już na normalnych zasadach (są obowiązkowe).

Pliki zawierające raport ALC i sprawozdanie z weryfikacji i plan metodyki monitorowania powinny być opisane w sposób pozwalający zidentyfikować instalację, np.:

-PL-KPRU-data utworzenia-raport ALC;

-PL-KPRU-data utworzenia-sprawozdanie z weryfikacji ALC ;

-PL-KPRU-Plan metodyki monitorowania

Przesłanie raportu ALC wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji oraz zatwierdzonym planem metodyki monitorowania do Krajowego ośrodka może nastąpić za pomocą jednego z następujących sposobów:

  1. W postaci papierowej na adres Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
    ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. Wersje elektroniczne dokumentów umożliwiające przetwarzanie zawartych w nich danych prosimy załączyć na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pendrive);
  2. Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą IOŚ-PIB (/ios-pib/SkrytkaESP);
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: :  ksw@kobize.pl,

W przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowanym albo za pomocą profilu zaufania nie ma konieczności przesyłania wersji papierowej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU