Jesteś tutaj:

Informacja o publikacji polskiej wersji językowej formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji

Drukuj

Informujemy, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji” opublikowano polską wersję formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji, obowiązującą w czwartym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającym rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE L nr 334 z 31.12.2018 r., s. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 2018/2066). Przypominamy, że rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L nr 423 z 15.12.2020 r., s. 37). Rozporządzenie 2018/2066 określa wymogi dotyczące sposobu monitorowania emisji w czwartym okresie rozliczeniowym, który rozpoczął się w 2021 r. Zgodnie z art. 77 ust. 1 rozporządzenia 2018/2066, przepisy rozporządzenia (UE) nr 601/2012 mają w dalszym ciągu zastosowanie do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji mających miejsce do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz, w stosownych przypadkach, do danych dotyczących działalności prowadzonej w tym terminie.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU