Jesteś tutaj:

Informacja o ogłoszeniu przez Ministra właściwego do spraw klimatu wykazu instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025

Drukuj

Informujemy, iż Minister właściwy do spraw klimatu ogłosił wykaz instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025, zgodnie z art. 26e ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047). Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra pod adresem:

https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/departament-ochrony-powietrza-i-klimatu/wykaz-instalacji-z-ostateczna-roczna-liczba-uprawnien-do-emisji-przydzielona-na-lata-2021-2025/

Ponadto informujemy, iż wydanie uprawnień do emisji na rachunki instalacji w rejestrze Unii w okresie 2021-2030 odbywało się będzie na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, z którego to przepisu wynika, iż wydanie uprawnień do emisji nastąpi po ogłoszeniu przez Ministra właściwego do spraw klimatu informacji, o których jest mowa w art. 64b ust. 8. To jest informacji o:

1) ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej instalacji albo

2) dostosowanej ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji dla instalacji ustalonej w następstwie dostosowania przydziału uprawnień do emisji, o którym mowa w ust. 2, albo

3) ostatecznej albo dostosowanej ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji dla instalacji wynikającej z oszacowania parametrów, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1842, albo

4) wstrzymaniu wydania ostatecznej albo dostosowanej ostatecznej rocznej liczby uprawnień do emisji dla instalacji, w odniesieniu do której nie zakończono czynności szacowania, o której mowa w art. 64a ust. 2.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU