Jesteś tutaj:

Wyjaśnienia dotyczące zasad wydawania instalacji uprawnień do emisji poczynając od roku 2021

Drukuj

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi informacji zawartych w wykazie instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną instalacji na lata 2021-2025, który został ogłoszony przez ministra właściwego ds. klimatu w dniu 7 lipca 2021 r. należy wyjaśniać, iż publikacja tego wykazu jest ostatnim etapem procesu określania przydziału uprawnień do emisji na podstawie raportów dotyczących danych podstawowych przedłożonych przez prowadzących instalację do dnia 30 czerwca 2019 r. Dane wyjściowe do określenia przydziału ww. wykazie pochodziły z okresu 2014-2018 (historyczny poziom działalności HAL).

Publikacja wykazu kończy proces określania ostatecznej liczby uprawnień do emisji przydzielonej instalacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)  2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8).

Opublikowana ostateczna liczba uprawnień do emisji podlega dostosowaniu na podstawie średniej wielkości produkcji z dwóch lat poprzedzających, rok na który będą wydane uprawnienia do emisji. Dane o wielkości produkcji są przekazywane do dnia 31 marca każdego roku poczynając od roku 2021 w raportach na temat poziomu działalności (raport ALC). Na podstawie tych danych przydziały uprawnień do emisji podlegają zmniejszeniu albo są zwiększane jeśli średnia wielkość produkcji z dwóch lat przekroczy próg ±15% (po przekroczeniu tego progu w kolejnych lata próg będzie ±5 powyżej 15%). Na tej podstawie zostanie ustalona dostosowana ostateczna liczba uprawnień do emisji dla instalacji. Dostosowanie będzie odbywało się corocznie na zasadach określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282 z 4.11.2019, str. 20). Przekazane przez prowadzących instalacje raporty ALC zostaną przekazane do akceptacji Komisji Europejskiej, która wyda decyzję zatwierdzającą ostateczną liczbę uprawnień do emisji, która będzie wydana na rachunek instalacji w rejestrze Unii w roku 2021. Komisja Europejska planuje wydanie decyzji zatwierdzającej wydanie uprawnień do emisji za rok 2021 w połowie października lub połowie grudnia br.

Minister właściwy do spraw klimatu będzie ogłaszał w BIP zatwierdzoną ostateczną roczną liczbę uprawnień do emisji wynikającą z raportów ALC na podstawie art. 64b ust. 8 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U z 2021 r. poz. 331 i 1047). Na podstawie informacji ogłoszonej w BIP będą wydawane uprawnienia do emisji na rachunki instalacji w rejestrze Unii zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU