Jesteś tutaj:

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku

Drukuj

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że w dniu 10 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw[1]. Przedmiotowa ustawa, jak nazwa wskazuje zmienia ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz kilka innych ustaw, w tym m.in. ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji[2] oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska[3]. Poza drobnymi wyjątkami ustawa weszła w życie w dniu 25 czerwca 2021 r.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (dziennikustaw.gov.pl).

Krajowy ośrodek zwraca uwagę na art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw:

- ust. 1 ww. ustawy, w myśl którego „w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu prowadzący instalację, w tym prowadzący instalację o niskim poziomie emisji, w stosunku do której zatwierdzono plan monitorowania wielkości emisji lub plan poboru próbek zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 12.07.2012, str. 30, z późn. zm.7), składa do organu właściwego do wydania decyzji zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych z instalacji wniosek o zmianę tej decyzji i przedkłada do zatwierdzenia plan monitorowania wielkości emisji i plan poboru próbek, opracowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)…..”

- ust. 3 - Organ właściwy do wydania decyzji zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych z instalacji zatwierdza w tej decyzji plan monitorowania wielkości emisji lub plan poboru próbek, o których mowa w ust. 1, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

- ust. 5 - Do wniosków złożonych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4 pkt 1, stosuje się przepisy art. 52 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 53 i art. 54 ust. 2–6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami wydaje opinię, o której mowa w art. 54 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 albo 4.

 

[1] Dz. U. 2021 poz. 1047.

[2] T.j. Dz.U.2020 poz. 1077 z późn. zm.

[3] T.j. Dz.U.2020 poz. 1219 z późn. zm.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU