Jesteś tutaj:

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania emisji z operacji lotniczych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zrządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1047, dalej: ustawa), operatorzy statków powietrznych przypisani do Polski jako państwa administrującego zobowiązani zostali do złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania emisji z operacji lotniczych, sporządzanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 334 z 31.12.2018, str. 1—93) zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 423 z 15.12.2020, str. 37). Wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania emisji z operacji lotniczych należy złożyć do ministra właściwego ds. klimatu najpóźniej do dnia 11 października 2021 r. wykorzystując do tego celu formularz udostępniony na stronie Krajowego ośrodka pod adresem:

https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/9/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji

Operatorzy statków powietrznych, którzy złożyli wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania emisji z operacji lotniczych i są w trakcie trwania procedury opiniowania i wydawania decyzji zatwierdzającej plan monitorowania, nie są zobowiązani do ponownego składania wniosku do właściwego organu.

Informacje dodatkowe

Akty prawne zawierające przepisy dotyczące monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz mechanizmu kompensacji i redukcji emisji z międzynarodowego lotnictwa cywilnego (CORSIA) zawarte zostały w następujących przepisach prawa unijnego:

  1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz.U. L 334 z 31.12.2018, str. 1—93),
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 423 z 15.12.2020, str. 37—47),
  3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1603 z dnia 18 lipca 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do środków przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji lotniczych w celu wdrożenia globalnego środka rynkowego (Dz.U. L 250 z 30.9.2019, str. 10—13).
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU