Jesteś tutaj:

Informacja dotycząca braku konieczności sporządzania Raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania odnoszących się do Planów metodyki monitorowania (tzw. PMM)

Drukuj

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: rozporządzenie FAR), prowadzący instalację regularnie sprawdza, czy plan metodyki monitorowania stanowi odzwierciedlenie charakteru i funkcjonowania instalacji, a także czy można go udoskonalić. Jeśli prowadzący instalację chce wdrożyć zalecane ulepszenia w metodyce monitorowania poziomów działalności (poziomów produkcji) na potrzeby przydziałów uprawnień to powinien przedłożyć właściwemu organowi, zmieniony plan metodyki monitorowania, który będzie wdrażał te udoskonalenia. Sytuacje, w których należy zmienić plan metodyki monitorowania określone zostały w art. 9 ust. 2 rozporządzenia FAR.

Obowiązek sporządzenia raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dotyczy metodyki monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i planu monitorowania wielkości emisji (tzw. PM), wynika z art. 69 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 1 ze zm.), a zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 oraz poz. 1047), jest on przekazywany do zaopiniowania do Krajowego ośrodka i zatwierdzany decyzją organu właściwego do wydania zezwolenia.

Ulepszenia dotyczące metodyki monitorowania poziomów działalności (poziomów produkcji) – zawarte w planach metodyki monitorowania, nie wymagają sporządzania przez prowadzących instalację, opiniowania przez Krajowy ośrodek i procedowania przez organ raportu w zakresie udoskonaleń metodyki monitorowania poziomów działalności.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU