Jesteś tutaj:

Aukcje polskich uprawnień do emisji

Drukuj

W dniu 2 marca 2022 r. giełda European Energy Exchange (EEX), która, organizuje sprzedaż polskich uprawnień EUA na wspólnej platformie aukcyjnej w imieniu Polski, unieważniła aukcję polskich uprawnień EUA. Polska miała sprzedać w dniu 2 marca br. 2 658 000 EUA uprawnień do emisji (EUA).

Powodem unieważnienia aukcji przez giełdę EEX było wystąpienie przesłanek zawartych w art. 7 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. U. UE L 302 z dnia 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.), „zgodnie z którym w przypadku gdy całkowity wolumen ofert uszeregowanych na podstawie ust. 2 jest mniejszy od wolumenu uprawnień sprzedawanych na danej aukcji, platforma aukcyjna unieważnia aukcję (…)”. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone w dniu 2 marca 2022 r. przez uczestników aukcji, było mniejsze niż oferowany wolumen do sprzedaży i wyniosło 2 327 000 EUA. W związku z powyższym, zgodnie z art. 7 ust. 8 rozporządzenia aukcyjnego uprawnienia EUA będą rozdzielone równomiernie na cztery następne aukcje. Będzie to wymagało zaktualizowania kalendarza aukcji na 2022 r. Zgodnie z informacjami podanymi przez giełdę EEX, nowy zaktualizowany kalendarz aukcji ma wkrótce zostać opublikowany.

W 2022 r. przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 75 324 500 polskich uprawnień EUA oraz 109 500 uprawnień EUAA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2022 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w maju 2022 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu (tzw. TNAC).

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU