Jesteś tutaj:

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2022 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2021 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 332 ze zm. dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do dnia 31 marca, zweryfikowanego rocznego raportu za 2021 r., tj. rocznego raportu na temat wielkości emisji wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji. W tym samym terminie prowadzący instalację albo operator statku powietrznego przekazuje zgodnie z ww. artykułem kopię raportu i kopię sprawozdania organowi właściwemu do wydania zezwolenia.

Ww. dokumenty należy sporządzić na formularzach w formacie Excel opracowanych na podstawie formularzy i wytycznych ogłaszanych przez Komisję Europejską, dostępnych na stronie Krajowego ośrodka pod adresem www.kobize.pl w zakładce „Materiały do pobrania”. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy „Raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji przedkłada się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej”. Krajowy ośrodek zwraca uwagę na art. 7a ustawy, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o obowiązku przekazywania, przedkładania, składania, sporządzania lub dołączania dokumentów, informacji, planów, sprawozdań, raportów lub wniosków na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, wymóg ten należy uznać za spełniony, jeżeli:

1) do pisma utrwalonego w postaci papierowej zostanie dołączona postać elektroniczna tego pisma umożliwiająca przetwarzanie zawartych w nim danych, albo

2) pismo utrwalone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym będzie miało formę umożliwiającą przetwarzanie zawartych w nim danych.

Jeżeli prowadzący instalację przedłoży raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji jako pisma w postaci papierowej, powinien dołączyć do tych pism wersję elektroniczną w formie umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych (w formacie Excel). Dokumenty w formacie Excel należy przesłać na adres: roczne_raporty@kobize.pl, podając w tytule wiadomości następujący opis: Roczny raport z instalacji, nr KPRU: PL-XXXX-XX.

Z kolei raporty na temat wielkości emisji oraz sprawozdania z weryfikacji przedkładane jako pisma w postaci elektronicznej w formie umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych (przynajmniej w formacie Excel) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym można przesyłać na adres skrzynki ePUAP: /ios-pib/SkrytkaESP albo na adres: roczne_raporty@kobize.pl, podając w tytule wiadomości następujący opis: Roczny raport z instalacji, nr KPRU: PL-XXXX-XX.

Za datę przedłożenia raportu na temat wielkości emisji oraz sprawozdania z weryfikacji, zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej, uznaje się dzień wpłynięcia ww. dokumentów do Krajowego ośrodka. Postać papierowa rocznego raportu na temat wielkości emisji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania prowadzącego instalację lub operatora statku powietrznego, natomiast postać pisemna sprawozdania z weryfikacji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej ze strony weryfikatora.

Dodatkowo Krajowy ośrodek informuje, iż rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2084 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. U. Unii Europejskiej) w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadza możliwość przeprowadzenia przez weryfikatora wirtualnej wizyty w obiekcie na warunkach określonych w dodanym do rozporządzenia 2018/2067 art. 34a.

Kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych Krajowy ośrodek prosi o nieodkładanie powyższych obowiązków na ostatni możliwy termin i w miarę możliwości wcześniejsze przedłożenie zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU