Jesteś tutaj:

Pan Paweł Mzyk, Zastępca Dyrektora ds. Zarzadzania emisjami IOŚ-PIB, Kierownik KOBiZE uczestniczył w dniu 20.04.2022r. w szczycie klimatycznym TOGETAIR2022

Drukuj

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Pan Paweł Mzyk, Zastępca Dyrektora ds. Zarzadzania emisjami IOŚ-PIB, Kierownik KOBiZE uczestniczył w szczycie klimatycznym TOGETAIR2022 w dwóch debatach poświęconych tematyce związanej ze zmianami klimatu, polityką klimatyczną oraz obecnej sytuacji na rynku energii.

Podczas debaty pt. „Przeciwdziałanie zmianie klimatu – Jak ochronić świat?”, Pan Paweł Mzyk przedstawił, że Polska realizuje wiele działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu wskazując, że Polska zrealizowała cele wyznaczone w Protokole z Kioto. Polska w roku 2020 osiągnęła redukcję emisji gazów cieplarnianych o 35%, a w sektorze rolnictwa o 31% w stosunku do roku bazowego 1988. Podkreślił także, że Polska wywiązała się ze swojego celu redukcji emisji wyznaczonego na 2020 r. w sektorach, które nie są objęte systemem handlu emisjami ETS (tzw. non-ETS), w stosunku do roku bazowego 2005 r. Podczas dyskusji na temat przyszłych wyzwań wskazał, że wśród działań wpływających na zmiany klimatu można wyróżnić zarówno działania mitygacyjne (polegające na redukcji emisji gazów cieplarnianych) oraz adaptacyjne do tych zmian na terenach wiejskich i miejskich, a które mogą polegać np. na tworzeniu zielonej infrastruktury w miastach. W swoim wystąpieniu podkreślił również ogromną rolę unikatowego systemu finansowania ochrony środowiska, jaki w Polsce jest realizowany, dzięki działalności zarówno Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkim funduszom ochrony środowiska.

Podczas drugiej debaty pt. "Klimatyczna i geopolityczna drożyzna: czy jesteśmy skazani na wysokie ceny energii?" Pan Paweł Mzyk przedstawił, że obserwując sytuację na rynku w obliczu zarówno zmniejszonej podaży i wzrostu cen gazu, obecnie w Polsce węgiel jest bardziej wykorzystywany w energetyce, nawet pomimo bardzo wysokich cen uprawnień do emisji. Jednocześnie wyraził nadzieję, że obecny kryzys na rynku energii będzie także impulsem do modernizacji i rozwoju nowych technologii. W kontekście sytuacji zmiany podejścia, co do gazu, jako paliwa przejściowego wskazał, że jednym z rozwiązań być może byłoby przedłużenie żywotności części bloków węglowych, w taki sposób, aby uzyskać niezbędny czas dla transformacji energetyki. Paweł Mzyk podkreślił również, że z wyników analiz prowadzonych przez Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE), które działa w ramach IOŚ-PIB na temat możliwości osiągnięcia celu neutralności klimatycznej w Polsce do 2050 r. wynika, że bardzo istotna będzie rola energii jądrowej, biomasy, jak również technologii BECCS i CCU. Dodatkowo wskazał, że również technologia wychwytywania i przechwytywania dwutlenku węgla CCS (ang. Carbon Capture and Storage) będzie niezbędna (ze na względu na emisje z sektora transportu i rolnictwa, które są trudne do zredukowania zarówno przy instalacjach węglowych, gazowych, ale również biomasowych).

W części debaty na temat polityki klimatycznej oraz proponowanych zmian systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS podkreślił, że to Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE), który został przekształcony w Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE) działający w ramach IOŚ-PIB był jednostką wprowadzającą system handlu uprawnieniami do emisji EU ETS w Polsce. Podkreślił, że od początku działania systemu w 2005 r. i na przestrzeni ostatnich lat został on jednak bardzo skomplikowany, na co pokazuje m.in. liczba aktów prawnych dotyczących tego systemu. W dyskusji na temat obecnie proponowanych reform systemu handlu uprawnieniami do emisji wskazał, że być może warte rozważenia mogłoby być np. ograniczenie ilości interwencji wprowadzanych na tym rynku (tj. rezerwa MSR). Paweł Mzyk wskazał również na niekorzystne działania instytucji finansowych na rynku EU ETS, które ściągają uprawnienia do emisji z rynku, co powoduje wzrost ich ceny, a które są niezbędne w celu rozliczenia się i umorzenia dla podmiotów.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: https://togetair.eu

Logo wydarzenia

Dyrektor Paweł MzykPanel konferencyjny

Dyrektor Paweł MzykPaneliści

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU