Jesteś tutaj:

Projekty aktów prawnych dot. unijnej polityki klimatycznej przyjęte w kwietniu 2023 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

Drukuj

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane wymienione poniżej akty prawne przyjęte przez Parlament Europejski oraz Radę UE w kwietniu 2023 r. wchodzące w skład unijnego pakietu Fit for 55 („Gotowi na 55”), który realizuje zwiększony unijny cel w zakresie ograniczania przez UE emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

1)     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 134). Dyrektywa ta dokonuje reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zakłada m.in. zmiany w zakresie przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji oraz stopniowe wycofywanie przydziału dla towarów objętych nowym unijnym mechanizmem CBAM, włączenie transportu morskiego do systemu ETS oraz powstanie nowego odrębnego systemu ETS2, który obejmie wykorzystanie paliw w transporcie drogowym, budownictwie oraz tzw. dodatkowych sektorach (tzw. BRT ETS);

2)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/957 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dodatkowych gazów cieplarnianych i emisji z dodatkowych typów statków (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 105), które dokonuje dostosowania przepisów w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego w celu uwzględnienia włączenia sektora transportu morskiego do EU ETS;

3)     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/958 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszenia emisji w całej gospodarce i odpowiedniego wdrożenia globalnego środka rynkowego (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 115); przepisy tej dyrektywy dokonują przede wszystkim kolejnego etapu dostosowywania systemu ETS do zmian wynikających z wprowadzenia międzynarodowego mechanizmu CORSIA oraz zakładają stopniową rezygnację z przydziału bezpłatnych uprawnień dla operatorów lotniczych;

4)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 52); którego przedmiotem jest wprowadzenia przez UE tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM - ang. Carbon Border Adjustment Mechanism)4. Mechanizm CBAM obejmie importerów sprowadzających określone towary na obszar celny Unii Europejskiej (takie jak: cement, nawozy, żeliwo i stal, aluminium, wodór oraz energię elektryczną, określone szczegółowo poprzez kody CN w rozporządzeniu). Mechanizm zakłada obowiązek rozliczenia tzw. emisji wbudowanych związanych z importowanymi towarami;

5)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego i zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1060 (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1). Społeczny Fundusz Klimatyczny (ang. Social Climate Fund) ma zapewnić sprawiedliwą społecznie transformację klimatyczną. Fundusz ma być wykorzystywany przez państwa członkowskie do finansowania środków i inwestycji mających na celu przeciwdziałanie wpływowi ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych na obywateli i mikroprzedsiębiorstwa.

Aby przejść na stronę Dziennika Urzędowego UE kliknij tutaj.

Powyższe akty prawne wchodzą w życie i podlegają stosowaniu w terminach określonych w tych aktach.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU