Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń UE dotyczących: funkcjonowania Rejestru Uni, monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej następujące projekty aktów prawnych:

1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania Rejestru Unii.

Projekt jest dostępny pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13862-Unijny-system-handlu-uprawnieniami-do-emisji-ETS-aktualizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-rejestru_pl

Wśród proponowanych zmian znajdują się m.in. przepisy:

-       związane z dostosowaniem funkcjonowania Rejestru Unii do wprowadzenia równoległego systemu handlu uprawnieniami dla sektorów nieobjętych systemem EU ETS, tj. sektora budowlanego, sektora transportu drogowego i sektorów dodatkowych (tzw. BRT ETS), oraz do rozszerzenia systemu EU ETS o działalność z zakresu transportu morskiego,

-       dotyczące przesunięcia terminu rozliczenia emisji na 30 września dla podmiotów objętych EU ETS,

-       wprowadzające opłatę na rzecz Centralnego Administratora, którą będą wnosić posiadacze rachunków w Rejestrze Uniiwysokość tej opłaty nie jest znana i ma obowiązywać niezależnie od dotychczasowej opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku w Rejestrze Unii, którą posiadacze rachunków w Polsce wnoszą na konto NFOŚiGW.

Projekt rozporządzenia został opublikowany w dniu 31 lipca 2023 r., uwagi mogą być zgłaszane do dnia 28 sierpnia 2023 r.

Uwagi do projektu rozporządzenia mogą być przez Państwa zgłaszane w ramach konsultacji za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Prosimy o nieprzekazywanie Państwa uwag do KOBiZE, a kierowanie ich bezpośrednio do organizatora konsultacji.

 

 

2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2066/2018 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Projekt jest dostępny pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13863-Unijny-system-handlu-uprawnieniami-do-emisji-ETS-aktualizacja-przepisow-dotyczacych-monitorowania-i-sprawozdawczosci-w-zakresie-emisji_pl

Wśród proponowanych zmian znajdują się m.in. przepisy, które:

-       wprowadzają szczegółowe zasady monitorowania i raportowania emisji dla podmiotów objętych systemem BRT ETS oraz dla włączonych do systemu EU ETS spalarni odpadów komunalnych;

-       aktualizują zasady monitorowania i raportowania emisji ze strumieni biomasowych w przypadku stosowania metodyki bilansu masowego w instalacjach oraz zasady stosowania kwalifikowalnych paliw biomasowych w sektorze transportu lotniczego;

-       aktualizują zasady monitorowania emisji z procesów technologicznych w sektorze produkcji szkła i wełny szklarskiej;

-       zmieniają terminy przedkładania raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania emisji; 

-       aktualizują zasady uznawania za nieracjonalne kosztów stosowania przez prowadzącego instalację lub operatora statku powietrznego metodyki monitorowania emisji (aktualizacja ceny referencyjnej jednego uprawnienia na potrzeby obliczania korzyści z tych kosztów z 20 EUR na 80 EUR);

-       wprowadzają obowiązek raportowania danych o dostawcach oraz o rodzaju stosowanych paliw w ramach EU ETS.

Projekt rozporządzenia został opublikowany w dniu 26 lipca 2023 r., uwagi mogą być zgłaszane do dnia 23 sierpnia 2023 r.

Uwagi do projektu rozporządzenia mogą być przez Państwa zgłaszane w ramach konsultacji za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Prosimy o nieprzekazywanie Państwa uwag do KOBiZE, a kierowanie ich bezpośrednio do organizatora konsultacji.

 

 

3. Projekt rozporządzenia uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie przepisów dotyczących harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Projekt jest dostępny pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13758-Unijny-system-handlu-uprawnieniami-do-emisji-ETS-aktualizacja-przepisow-dotyczacych-aukcji-uprawnien-do-emisji_pl

Wśród proponowanych zmian znajdują się m.in. przepisy, które:

-       wprowadzają regulacje dotyczące aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji utworzonych na potrzeby systemu BRT ETS,

-       uwzględniają sprzedaż na aukcji uprawnień do emisji w odniesieniu do działalności z zakresu transportu morskiego – w ramach EU ETS,

-       wprowadzają regulacje dotyczące sprzedaży aukcyjnej dodatkowych uprawnień na rzecz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w kontekście RePowerEU,

-       dotyczą dostosowania wolumenów uprawnień do emisji sprzedawanych na aukcji do zmienionych zasad przydziału uprawnień dla sektora lotniczego,

-       wprowadzają od dnia 1 stycznia 2025 r. mechanizm sprzedaży na jednej platformie aukcyjnej uprawnień do emisji (uprawnienia do emisji ogólnych, ang. general allowances) przeznaczonych dla wszystkich uczestników EU ETS (prowadzących instalacje, operatorów lotniczych, przedsiębiorstw żeglugowych).

Projekt rozporządzenia został opublikowany w dniu 28 lipca 2023 r., uwagi mogą być zgłaszane do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uwagi do projektu rozporządzenia mogą być przez Państwa zgłaszane w ramach konsultacji za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Prosimy o nieprzekazywanie Państwa uwag do KOBiZE, a kierowanie ich bezpośrednio do organizatora konsultacji.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU