Jesteś tutaj:

Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 27 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029). Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (zwanej dalej „ushe”) następujące zmiany:

  1. Opcjonalnego pozostania w EU ETS instalacji, których całkowita nominalna moc cieplna, w wyniku zmian w procesie produkcyjnym przeprowadzonych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przestała przekraczać 20 MW. Jeżeli prowadzący instalację złoży odpowiednie oświadczenie, instalacja będzie mogła pozostać w EU ETS do końca okresu, na który przydzielane są uprawnienia. Oświadczenie o pozostaniu instalacji w EU ETS można jednokrotnie ponowić (instalacja może pozostać w EU ETS przez kolejny okres 5-letni).
  2. Nowy termin wydawania bezpłatnie przydzielonych uprawnień do emisji (30 czerwca) oraz nowy termin rozliczenia wielkości emisji (30 września), które będą miały zastosowanie od 2024 r. Termin składania raportu na temat wielkości emisji pozostaje bez zmian (31 marca).
  3. Zmiany w zakresie niektórych działań określonych w Załączniku 1 do ushe, w tym zmiany niektórych kryteriów progowych kwalifikujących instalacje do uczestnictwa w systemie EU ETS. W konsekwencji zmiany zakresów działań i kryteriów progowych nowelizacja nakłada obowiązek przeprowadzenia przeglądu zezwoleń, planów monitorowania i planów poboru próbek dotyczących istniejących instalacji oraz, w stosownych przypadkach, wystąpienia o ich zmianę. Wnioski o zmianę należy złożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Organ właściwy do wydania zezwolenia zatwierdzi plany monitorowania oraz plany poboru próbek z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.
    Dla instalacji, które w wyniku zmian zakresu działań lub kryteriów progowych w Załączniku nr 1 do ushe zostaną po raz pierwszy objęte EU ETS (od dnia 1 stycznia 2024 r.) wprowadzono obowiązek złożenia wniosku o wydanie zezwolenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ushe, tj. do dnia 27 listopada 2023 r.
  4. Objęcie obowiązkiem monitorowania, weryfikacji i raportowania instalacji spalania odpadów komunalnych o całkowitej nominalnej moc cieplnej przekraczającej 20 MW. Prowadzący instalacje spalania odpadów komunalnych, o których mowa wyżej, mają obowiązek złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ushe, tj. do dnia 27 listopada 2023 r.
    Krajowy ośrodek zwraca uwagę, że w najbliższym czasie w dzienniku urzędowym UE powinna nastąpić publikacja nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066, która uwzględnia m.in. objęcie instalacji spalania odpadów komunalnych obowiązkiem monitorowania emisji. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej Krajowego ośrodka.
  5. Nowe regulacje odnoszące się do wykorzystywania biomasy przez podmioty objęte EU ETS. Szczegóły wyjaśnia osobny komunikat.

Wprowadzone ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw zmiany w przepisach ushe wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 28 października 2023 r., z wyjątkiem przepisów dot. opcjonalnego pozostania w EU ETS instalacji, w których całkowita nominalna moc cieplna nie przekracza 20 MW, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU