Jesteś tutaj:

Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – szczegóły dla podmiotów wykorzystujących biomasę

Drukuj

W związku z publikacją w dniu 27 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029), wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (zwanej dalej „ushe”) w zakresie funkcjonowania instalacji wykorzystujących biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, Krajowy ośrodek przekazuje następujące informacje:

  • Zgodnie z art. 141c ushe prowadzący instalację lub operator statku powietrznego, który stosuje biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy obowiązany jest do dokonania przeglądu i w stosownych przypadkach wprowadzenia zmian w planach monitorowania wielkości emisji, planach monitorowania emisji z operacji lotniczych lub uproszczonych planach monitorowania emisji z operacji lotniczych pod kątem wymagań niezbędnych do oceny spełniania przez biopaliwa, biopłyny lub paliwa z biomasy kryteriów zrównoważonego rozwoju lub kryteriów ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W przypadku wprowadzenia ww. zmian podmiot składa wniosek do organu właściwego do wydania zezwolenia lub do ministra właściwego do spraw klimatu w terminie do dnia 1 stycznia 2024 r.

W świetle powyższego prowadzący instalację lub operator statku powietrznego dokonuje przeglądu i ewentualnej zmiany procedury planu monitorowania (sekcja D.7.k). Opis procedury w planie monitorowania powinien dla każdego strumienia materiałów wsadowych zawierającego biomasę uwzględniać informacje umożliwiające określenie w jednoznaczny sposób czy dany strumień materiałów wsadowych podlega kryteriom zrównoważonego rozwoju lub kryteriom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a jeżeli tak, to w jaki sposób te wymogi są realizowane. W związku z powyższym w opisie procedury powinny znaleźć się następujące informacje: pełna nazwa wraz z opisem charakteryzującym strumień biomasy, stan skupienia (gazowa, płynna, stała), kategoria (rolnicza, leśna, itp.), cel wykorzystania (spalanie, nieenergetyczny wsad do procesu), obowiązujące kryteria zrównoważonego rozwoju i kryteria ograniczenia emisji gazów cieplarnianych , ewentualne wyłączenia, opis sposobu spełnienia kryteriów (nazwa dobrowolnego systemu, informacja czy wszystkie elementy łańcucha dostaw są objęte certyfikacją, czy prowadzący instalację jest certyfikowany, zakres certyfikacji – rodzaj biomasy i kryteria), opis potwierdzania i zbierania dowodów dotyczących spełnienia wymaganych kryteriów (lub brak konieczności ich spełnienia), opis cyklicznej weryfikacji adekwatności procedury oraz ewentualnie stosowanych wyłączeń.

  • Zgodnie z art. 141b ushe prowadzący instalację lub operator statku powietrznego, który w 2023 r. wykorzystuje do spalania biopaliwa, biopłyny lub paliw z biomasy, wykazuje spełnienie przez nie kryteriów zrównoważonego rozwoju lub kryteriów ograniczania emisji gazów cieplarnianych, jeżeli podlegają one tym kryteriom na podstawie art. 38 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066. Spełnianie ww. kryteriów wykazuje się za pomocą poświadczeń wydanych w ramach systemu certyfikacji zatwierdzonego przez Komisję Europejską albo w ramach systemu certyfikacji, który uzyskał wstępną pozytywną ocenę Komisji Europejskiej i następnie został zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2022 r. W stosownych przypadkach ww. poświadczenia potwierdzają spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju lub kryteriów ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do etapów pozyskiwania, wytwarzania lub przetwarzania biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy.

Lista dobrowolnych systemów certyfikacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską znajduje się pod adresem:

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes

Jednocześnie Krajowy ośrodek przypomina, że Komisja Europejska w wytycznych na temat biomasy w EU ETS (Guidance Document Biomass issues in the EU ETS, Biomass issues in the EU ETS Updated Version, 17 October 2022) zwraca uwagę, że:

  • biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wykorzystywane do celów nieenergetycznych nie podlegają kryteriom zrównoważonego rozwoju i kryteriom ograniczania emisji gazów cieplarnianych;
  • spalanie stałych odpadów komunalnych jest wyłączone spod obowiązku wykazywania spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz kryteriów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;
  • obowiązek wykazywania spełniania kryteriów ograniczania emisji gazów cieplarnianych jest obowiązkowe w przypadku spalania paliw z biomasy (tj. biomasy stałej lub gazowej) w instalacjach, w których biomasa po raz pierwszy była spalana od 1 stycznia 2021 r., natomiast w przypadku biomasy płynnej kryteria ograniczenia emisji gazów cieplarnianych obowiązują bez względu na termin rozpoczęcia spalania biomasy płynnej.

Dodatkowo Krajowy ośrodek informuje, że na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został ww. przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący biomasy stosowanej w instalacjach objętych EU ETS. Przewodnik jest dostępny pod adresem:

https://www.kobize.pl/pl/article/komunikaty/id/2218/informacja-o-publikacji-na-stronie-komisjieuropejskiej-przewodnika-dotyczacego-kwestii-biomasy-w-systemie-eu-ets

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU