Jesteś tutaj:

Nowe Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2122 z dnia 12 października 2023r.

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 18 października 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2122 z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 w odniesieniu do aktualizacji monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ww. rozporządzenie wprowadza w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 zmiany dotyczące:


1. Aktualizacji wymagań dotyczących monitorowania i raportowania wielkości emisji przez prowadzących instalację EU ETS oraz operatorów statków powietrznych, w tym między innymi:

  • Dodanie przepisów dotyczących monitorowania i raportowania emisji z instalacji spalania odpadów komunalnych, w których całkowita nominalna moc cieplna przekracza 20 MW.
  • Uwzględnienie zrównoważonych paliw lotniczych w raportowaniu emisji przez operatorów statków powietrznych oraz aktualizacja współczynnika emisji dla paliwa Jet A1/Jet A.
  • Aktualizacji ceny referencyjnej uprawnienia do emisji (80 Euro) na potrzeby wyznaczania nieracjonalnych kosztów.
  • Terminarza przedkładania raportów w zakresie udoskonaleń metodyki monitorowania.
  • Zasad monitorowania emisji z biomasy w instalacjach (np. uwzględnianie frakcji biomasy w strumieniach wychodzących w bilansie masowym, wyznaczania frakcji biogazu w przypadku jego występowania w sieci gazowej, wyznaczanie zawartości biogazu związanego w paliwie w przypadku transferów pomiędzy instalacjami).
  • Doprecyzowanie zasad wyznaczania emisji procesowych z sektora produkcji wapna, kalcynacji dolomitu lub magnezytu oraz z sektora produkcji szkła, włókna szklanego oraz wełny mineralnej (rozdział na emisję pochodzące z węglanów i węgla nie węglanowego).
  • Dodanie lub zaktualizowanie szeregu definicji.

2. Wprowadzenie wymagań dotyczących monitorowania i raportowania wielkości emisji przez podmioty objęte EU ETS 2, przede wszystkim w sektorze transportu i budownictwa, tzw. „podmioty objęte regulacją”.

Poniżej link do strony Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z wyżej wymienionym rozporządzeniem:
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2122 z dnia 12 października 2023 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU