Jesteś tutaj:

Zaktualizowany formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” udostępniony został nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla dla operatorów statków powietrznych.

Nowa struktura formularza obejmuje zmianę w szwajcarskim systemie handlu uprawnieniami do emisji (CH ETS) oraz wdrożenie nowych zasad przydziału uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych na lata 2024 i 2025.

W odniesieniu do zmian w szwajcarskim systemie handlu, Krajowy ośrodek przypomina, że z dniem 1 stycznia 2023 roku loty rozpoczynające się w Szwajcarii i kończące się w Wielkiej Brytanii zostały włączone do CH ETS.  Jeżeli operator statków powietrznych administrowany przez Polskę wykonuje takie loty, w takim przypadku zobowiązany jest do uwzględnienia ich w raporcie rocznym na temat wielkości emisji. Zadanie to można zrealizować wyłącznie na zaktualizowanym formularzu raportu. 

Kolejny obszar zmian w formularzu związany jest z koniecznością zebrania przez Komisję Europejską informacji o dodatkowych lotach, które nie były do tej pory sprawozdawane, ale w 2024 r. zostaną wykorzystane do wyznaczenia przydziału nieodpłatnych uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych w latach 2024 i 2025. Zgodnie bowiem z art. 3d ust. 1a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, przydział uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych będzie bazował m. in. na zweryfikowanych emisjach dwutlenku węgla sprawozdanych za 2023 r. Zgłaszanie danych w ramach nowego działu formularza raportu rocznego dotyczącego dodatkowych informacji nie jest obowiązkowe, ponieważ Komisja Europejska jest w stanie pozyskać szacunkowe dane dla tych lotów z EUROCONTROL, jednakże Krajowy ośrodek zaleca przedłożenie tych danych z uwagi na lepszą ich jakość w stosunku do danych szacowanych przez EUROCONTROL.

Ze względu na fakt, że formularz obejmuje dane zgłaszane na potrzeby trzech systemów/mechanizmów (EU ETS, CH ETS oraz CORSIA), obowiązek wypełnienia go stosownymi danymi, zachodzi wyłącznie w odniesieniu do tego systemu/mechanizmu, którym objęty został operator statków powietrznych.

Formularz zamieszczony został w dziale Materiały do pobrania w zakładce Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU