Jesteś tutaj:

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca synergii systemu EU ETS z innymi politykami

Drukuj

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą analizę CAKE/KOBiZE pt. „EXPLORING SYNERGIES BETWEEN THE EU ETS AND OTHER EU CLIMATE POLICY MEASURES - CARBON REMOVAL, HYDROGEN, AND SECTORAL TRANSPORT POLICY” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050. Publikacja dostępna jest w języku angielskim.

UE dąży obecnie do redukcji krajowych emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i zerowej emisji netto do 2050 r. Nowa propozycja Komisji Europejskiej dotycząca celu klimatycznego na 2040 r., opublikowana w lutym 2024 r., opiera się na Europejskim prawie o klimacie. Pakiet legislacyjny "Fit for 55", będący częścią Europejskiego Zielonego Ładu, obejmuje środki takie jak dyrektywa EU ETS i rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR). Aby osiągnąć te cele i wybiegając poza rok 2030, potrzebne są szczegółowe wytyczne, aby skutecznie pokierować UE w kierunku neutralności klimatycznej.

Długoterminowe strategie mają kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę czas potrzebny na inwestycje w infrastrukturę energetyczną i przemysł. Nowe elementy debaty politycznej na temat przyszłości polityki klimatyczno-energetycznej UE, takie jak usuwanie dwutlenku węgla (CDR) i zielony wodór, polityka transportowa i włączenie niektórych sektorów do systemu EU ETS, będą najważniejszymi elementami ścieżek redukcji emisji do 2050 roku. Proces decyzyjny będzie miał znaczący wpływ i konsekwencje dla całej gospodarki UE i strategii rozwoju.

W analizie CAKE/KOBIZE przeanalizowano sposób, w jaki polityki uzupełniające współdziałają z systemami handlu emisjami, takimi jak system EU ETS i nowy system ETS2. Cele redukcji emisji w przedstawionych scenariuszach są zgodne ze ścieżką zerowej emisji netto określoną w „Europejskim Zielonym Ładzie” i pakiecie "Fit for 55". W raporcie uwzględniono również wpływ niedawnych propozycji Komisji Europejskiej dotyczących ambitnych celów klimatycznych na rok 2040 na kluczowe wskaźniki makroekonomiczne.

W raporcie na podstawie przyjętych scenariuszy przedstawiono w szczególności:

  • rolę wspierania usuwania/ pochłaniania CO2 (obejmujące BECCS i zalesianie gruntów ornych),
  • strategie dekarbonizacji sektora transportu (normy emisji dla pojazdów ciężarowych i przyspieszenie złomowania starych samochodów napędzanych paliwami kopalnymi) oraz
  • subsydiowanie ekologicznego wodoru.

W niniejszym raporcie zbadano również wpływ powyższych elementów na:

  • ceny uprawnień w EU ETS, ETS2 i pozostałych sektorach non-ETS,
  • wyniki makroekonomiczne (PKB i konsumpcję),
  • wskaźniki sektorowe (np. produkcję rolną, miks energetyczny, emisje z transportu).

Analizę wykonano z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi modelowych zbudowanych i rozwijanych przez ekspertów CAKE. Wykonanie tak obszernej i kompleksowej analizy było możliwe dzięki realizacji projektu LIFE VIIEW 2050 – Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r. (LIFE19 GIC/PL/001205) wdrażanego w KOBiZE przy wsparciu finansowym Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU